domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 50: Spodbujati večjo aktivnost brezposelnih oseb

Namen ukrepa:

S spodbujanje brezposelnih oseb za sprejemanje dela povečati njihovo aktivnost in ohranjati njihovo zaposljivost, omogočiti vsaj občasno delovno aktivnost brezposelnih oseb in jim omogočiti tudi lastno zagotavljanje minimalne socialne varnosti (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje).

 

Predlogi sprememb:

  • Vsako brezposelno osebo roku 3-6 mesecev vključiti v eno od aktivnih oblik obravnav (programi pomoči za iskanje zaposlitev) oz. v program zaposlovanja, ki najučinkoviteje povečuje njeno zaposljivost oz. delovno/zaposlitveno reintegracijo;
  • Izboljšati razmerje med številom brezposelnih na enega svetovalca zaposlitve ter se postopno približati razmerju 150 brezposelnih/1 svetovalca. Povečati število obravnav brezposelnih v mreži Centrov za poklicno svetovanje in informiranje ter v Svetovalnih središčih za informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih z namenom, da se poveča učinkovitost pri posredovanju brezposelnih na prosta delovna mesta ter njihovo vključevanje v tiste programe, s pomočjo katerih se bo najhitreje zagotovila njihova delovna/zaposlitvena vključenost;
  • Oblikovanje in izvedba programa, ki povezuje usposabljanje zaposlenih in zaposlovanje brezposelnih po vzoru danskega modela »Job-rotation«; kreiranje in kasneje izvajanje tega programa zahteva sodelovanje socialnih partnerjev tako na nacionalnem nivoju kot na nivoju podjetij oz. organizacij;
  • Odpraviti ovire za kombinacijo delne zaposlitve in delne upokojitve tudi pri osebah, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za upokojitev;
  • Vzpostaviti jasne kriterije za obveznost vključevanja brezposelnih, ki prejemajo denarno nadomestilo ali denarno socialno pomoč, v delo oz. zaposlitve ter v programe zaposlovanja ob uvedbi ustreznega nadzora nad podeljevanjem socialnih pravic (podobno kot v ostalih članicah EU);
  • Uveljavljanje pravice do denarne pomoči po izteku denarnega nadomestila pri ZRSZ se prenese na Centre za socialno delo, če osebe izpolnjujejo dohodkovni oz. materialni cenzus. Prejemniki denarne socialne pomoči so dolžni sprejeti ponujeno delo oziroma se vključiti v katerega od programov zaposlovanja. (ukrep 60).

Ocena učinkov:

Zmanjšanje brezposelnosti, učinkovitejše zadovoljevanje povpraševanja po delu

 

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Zavod RS za zaposlovanje

 

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Zakoni, sprejeti na vladi:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.