domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Gospodarsko središče "OKO" (Pomurje)

Pomurje bo s projektom OKO pridobilo tehnološki center, transportno-logistični center ter višješolsko izobraževalno središče, katerih cilj je razvoj inovativnega okolja, ki bo zagotovilo konkurenčne lokacije s povečanjem prenosa znanja iz domačega in tujega okolja v tržne proizvode.

Predmet projekta

  • Izgradnja Tehnološkega centra,
  • Transportno-logistični center,
  • Projekt višješolskega izobraževalnega centra.

Cilji projekta

Razvoj inovativnega okolja, ki bo zagotovil konkurenčne lokacije, ki bodo omogočale pospeševanje in povečanje učinkovitosti prenosa znanja iz domačega in tujega okolja v tržne produkte. Zagotovljeno bo sodelovanje med raziskovalnim in gospodarskim področjem, pospešeno bo nastajanje podjetij z velikimi zmožnostmi in več bo kreativnosti, inovativnosti,

konkurenčnosti in novih zaposlitev.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Regija Pomurje je po oceni FDI Magazin najbolj obetavna regija za nove investicije za 2006-2007, zato je nadgradnja regijskega gospodarsko razvojnega središča toliko bolj upravičena. Pomemben projekt, ki ga bodo izvajali tudi v regiji Pomurje, je slovenska tehnološka os. Za potrebe ustvarjanja inovativnih in tehnološko usmerjenih podjetij je treba vzpostaviti podporno okolje, ki je smiselno razdeljeno na dva dela: vzpostavitev fizične infrastrukture in vzpostavitev podpornih storitev na regionalni ravni.

Ponujene priložnosti

Regionalni partnerji bodo razširili prostorske zmogljivosti, kupili informacijsko komunikacijsko in laboratorijsko opremo za potrebe raziskovalno razvojnih dejavnosti. Vse podporne storitve bodo služile kot podpora za ustvarjanje novih proizvodov, storitev in podjetij. V regiji deluje mrežni inkubator (Murska Sobota, Ljutomer, Odranci), ki ima popolnoma zapolnjene zmogljivosti, zato v regiji načrtujejo nadgradnjo inkubatorja v tehnološki park.

Severna obrtna industrijska cona (v nadaljnjem besedilu: SOIC) se že gradi in je sofinancirana iz sredstev ESRR. Njena velikost bo 52,5 hektara z možnostjo razširitve še za nadaljnjih 20 hektarov. SOIC je nadaljevanje sedanje cone. Industrijska cona, opremljena z vso potrebno infrastrukturo, bo domačim in tujim investitorjem omogočala nemoteno delo. Na ta način lahko predvidevamo večje število novih zaposlitev. Dodatno je predvidena mrežna širitev projekta gospodarskega središča na druga gospodarska središča v Pomurju, kakor so na primer Ljutomer, Lendava in Gornja Radgona. Pri tem se bodo upoštevale izkušnje mrežnega podjetniškega inkubatorja v Murski Soboti.

Učinki projekta

Ustrezna infrastruktura bo zagotavljala potrebne razmere za razvoj novega podjetništva z visokimi tržnimi zmogljivostmi in možnosti za privabljanje tujih investicij. Do leta 2023 je mogoče zagotoviti vsaj 1.500 novih delovnih mest. Učinki projekta bodo vidni v višji konkurenčnosti gospodarstva, preobrazbi podjetniških zmožnosti, trajnostnem povečanju blaginje prebivalcev in prehodu v na znanju temelječo družbo.

Projekt bo pomembno vplival na ustvarjanje novih delovnih mest, na dvig konkurenčnosti in razvoj podjetništva z boljšimi pogoji za zagon novih podjetij. Poleg geografske zgoščenosti regionalnih možnosti bo prišlo do izenačitve pogojev dela s sosednjimi regijami v EU, kar bo prispevalo k bolj uravnoteženemu razvoju Pomurja znotraj Slovenije, zaustavilo se bo izseljevanje podjetnikov in beg možganov, spodbujen bo razvoj človeških virov in vzpostavljena bodo razvojna in storitvena žarišča s centri odličnosti, zmanjšali pa se bodo tudi stroški zaradi združevanja.

Delovna skupina

Vodja ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča OKO v Pomurju je dr. Metka Gorišek z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča OKO v Pomurju:

  • Tadej Burgar, generalni direktor, Direktorat za obrambo in politiko, Ministrstvo za obrambo,
  • Metka Černelč, generalna direktorica, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • dr. Vidic Tomaž, generalni direktor, Direktorat za ceste, Ministrstvo za promet,
  • dr. Primož Pristovšek, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
  • Lojze Boh, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance,
  • mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
  • mag. Peter Ješovnik, namestnik direktorja, Služba Vlade RS za evropske zadeve.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.