domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 09: Zagotoviti socialno vzdržnost prehoda na nov davčni sistem

Opis ukrepa:

S spletom ukrepov zagotoviti socialno vzdržnost prehoda na nov davčni sistem: določitev višje splošne olajšave, prehod na nov plačni sistem, izredna uskladitev plač za povišanje cen po uvedbi enotne stopnje DDV, obdavčiti neaktivno premoženje in regulirati udeležbo zaposlenih pri dobičku.

 

Namen:

Ob uvedbi enotne davčne stopnje zagotoviti, da se realni dohodek oseb z najnižjimi plačami ne bo realno zmanjšal, in preprečiti, da bi se ob prehodu na nov davčni sistem zaradi zakonske spremembe močno povečale razlike v neto prejemkih.

Hkrati takšen prehod ob davčni razbremenitvi omogoča zmanjšanje stroškov dela podjetij in drugih organizacij, kar bo prispevalo k večji konkurenčnosti oziroma učinkovitosti podjetij in drugih organizacij ter posledično k večji gospodarski rasti in zaposlenosti.

 

Predlogi sprememb:

 • prehod na nov plačni sistem v javnem in zasebnem sektorju tako, da se ob spremembi davčne zakonodaje ne poslabšajo neto dohodki zaposlenih (ukrepa 48 in 49);
 • splošno olajšavo pri dohodnini v izhodišču določiti tako, da bo od sedanje višja vsaj za ocenjeno povišanje cen življenjskih potrebščin ob prehodu na enotno davčno stopnjo DDV ter jo nato vsako leto povišati za rast cen življenjskih potrebščin v preteklem letu;
 • ker so v predlaganem sistemu minimalni življenjski stroški tudi osnova za določanje skupne višine socialnih prejemkov, se z njihovim dvigom (oziroma dvigom splošne olajšave) avtomatično poviša tudi dohodek ljudi, ki niso zaposleni.
 • dogovoriti izredno uskladitev plač ali ustrezno povišanje splošne olajšave, če rast cen v treh mesecih po uvedbi enotne stopnje DDV preseže predvideno (ukrepa 48 in 49);
 • oblikovati plačni sistem, ki bo omogočil fleksibilno nagrajevanje glede na uspešnost posameznih zaposlenih in uredil udeležbo zaposlenih pri dobičku (ukrepa 48 in 49);
 • obdavčiti neaktivno premoženje in s tem stimulirati vlaganje poslovnih presežkov v razvoj (ukrep 6).

Ocena učinkov:

 • Prilagoditev ne bo vplivala na izpad javnofinančnih prihodkov, ker bo upoštevana v okviru učinkov uvedbe EDS;
 • Ne ocenjuje se, da bi v podjetij in drugih organizacijah prilagoditev prinesla pomembne dodatne stroške, razen določenih enkratnih administrativnih stroškov, ki bodo povezani z izvedbo preračunov in prilagoditev;
 • Ker bodo prilagoditve zaradi enostavnosti in učinkovitosti izvedene na ravni tarifnih oziroma plačnih razredov, bodo podjetja in druge organizacije morale dokončne prilagoditve narediti na mikro ravni, če bodo želele zagotoviti, da noben zaposleni ne bo imel nižje neto plače kot pred uvedbo EDS; to bo verjetno prispevalo k majhni rasti povprečnih neto plač.

Potrebne zakonske spremembe:

 • zakon o delovnih razmerjih;
 • zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 • splošni kolektivni pogodbi, panožne kolektivne pogodbe, podjetniške kolektivne pogodbe;
 • zakon o prispevkih za socialno varnost;
 • drugi zakoni in predpisi, ki določajo izhodišča za oblikovanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v zasebnem in javnem sektorju.

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ekonomsko socialni svet, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance.

 

Odprta vprašanja:

 • Nujna pravočasna uskladitev pristopa z vsemi socialnimi partnerji.
 • Preučiti vpliv predlaganih rešitev na prejemnike nizkih pokojnin in po potrebi predvideti dodatne korektivne ukrepe.

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti na vladi:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.