domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 57: Določitev in poenotenje zgornje meje nadomestil

Namen:

V obstoječih sistemih obstajajo razlike glede omejitve nadomestil plač, ki se izplačujejo kot pravica iz socialnega zavarovanja. Primerna rešitev bi bila enotna zgornja omejitev.

Predlogi sprememb:

Uvede se enotna zgornja meja višine nadomestil plač v vseh sistemih socialnega zavarovanja. Določi se v višini zneska najvišje pokojninske osnove;

Prouči se možnost, da se hkrati določi tudi višina dohodkov, nad katerimi se ne plačujejo prispevki za socialno varnosti;

Določi naj se tudi najvišja skupna raven pokojninskih in invalidskih prejemkov.

Ocena učinkov:

Zmanjšanje prejemkov zaradi uvedbe zgornje meje pri nadomestilih v času odsotnosti zaradi bolezni in porodniškega dopusta, kjer nadomestila sedaj niso omejena.

Potrebne zakonske spremembe:

  • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih;
  • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
  • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvo za zdravje

Odprta vprašanja:

izpad dela prispevkov za socialno zavarovanje

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.