domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 49: Dogovor o novi plačni politiki

Namen:

Dogovoriti plačno politiko, ki bo upoštevala potrebno makroekonomsko stabilnost in ravnovesje, stimulirala zaposlene za boljše delovne rezultate in omogočala razvoj in novo zaposlovanje

Predlogi sprememb:

  • Srednjeročno omogočiti izboljšanje standarda zaposlenih tako, da bodo plače rasle skladno s trendom rasti produktivnosti;
  • V času do prevzema evra upoštevati tudi ta kratkoročni cilj ekonomske politike in zato pri rasti plač izhajati iz skupnega cilja zaostajanja rasti plač za produktivnostjo vsaj za eno odstotno točko;
  • Zagotavljati skladnost v rasti plač javnega in zasebnega sektorja na dolgi rok in po uskladitvi ustreznih razmerij med sektorjema, upoštevaje značilnosti obeh sektorjev;
  • Uveljaviti in stimulirati udeležbo zaposlenih na dobičku podjetij;
  • Preiti iz sistema dodatkov za delovno dobo na sistem dodatkov za stalnost (ukrep 54).

Ocena učinkov:

Potrebne zakonske in druge spremembe:

  • Zakon o soudeležbi zaposlenih na dobičku podjetij
  • Socialni sporazum

Nosilci:

Socialni partnerji, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za javno upravo

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o finančni participaciji zaposlenih

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.