domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 29: Izboljšanje učinkovitosti uporabe znanja in inovativnosti

Namen:

Preusmeriti delovanje visoko kvalificiranih ljudi in vrhunskih strokovnjakov v aktivnosti, ki posredno in neposredno prispevajo k dvigu produktivnosti in poslovni uspešnosti gospodarstva.

 

Predlogi sprememb:

  • Poenostaviti sistem pridobivanja in porabe domačih javnih sredstev. Spodbujanje inovativnosti na načelih dogovarjanja in skupnega učenja; uveljaviti nebirokratski, podjetjem prijazen in transparenten način priprave programov in ukrepov za spodbujanje inovativnosti. Nadzor naj se usmeri na evalvacijo rezultatov projektov.
  • Finančni nadzor naj se izvaja z občasnimi revizijami s strani izvedencev in ne več s sprotno birokratsko kontrolo vsakega dokumenta posebej. Odpravi naj se toga pravila in ključe glede strukture porabe sredstev in razdelitve stroškov, uvede naj se načelo načrtovanja in obračunavanja dejanskih stroškov. Omogoči naj se prenašanje neporabljenih proračunskih sredstev v prihodnje leto;
  • Poenostavitev sistema črpanja EU sredstev ter usposobitev državne uprave za pomoč podjetjem in institucijam pri pridobivanju sredstev EU (glej Ukrepe 33-36). Spremembe v zvezi z uvajanjem načela plačane realizacije, problemom medsebojnega fakturiranja udeležencev konzorcijev, stroški vodenja investicije, možnosti večkratnega konkuriranja na razpisih;
  • Povečanje vlaganj v raziskave in razvoj skladno s cilji Nacionalnega raziskovalno razvojnega programa. Do leta 2010 doseči 3-odstotni delež izdatkov za znanost in tehnologijo v BDP ter v tem povečati državne izdatke na 1% BDP. Dodatna javna sredstva za znanost in tehnologijo deliti v razmerju 20% za znanost in 80% za tehnologijo. Zagotoviti metriko, ki bo omogočala nadzor uresničevanja teh ciljev;
  • Zagotovitev ekonomske motivacije za večje povpraševanje gospodarstva po znanju in inovacijah s pocenitvijo stroškov dela vrhunskih strokovnjakov in z ugodno davčno obravnavo materialnih izdatkov za raziskave in razvoj (pospešena amortizacija tehnološke opreme). (ukrep 2);
  • Sistem nagrajevanja raziskovalcev spremeniti tako, da bodo imeli večja pooblastila in avtonomijo pri upravljanju s projektom, vključno s porabo finančnih sredstev. Sestavni del obveznosti predavateljev na univerzi naj poleg izpolnjene pedagoške postane tudi ustrezno določena minimalna raziskovalna obveznost;
  • Dosledno izvajati v NRRP predvidene spremembe v financiranju javnih raziskovalnih zavodov. Spremeniti razmerja med programskim in projektnim financiranjem, in sicer do leta 2008 tako, da bo za programe namenjeno največ 40 %, za projekte pa 60 ali več % proračunskih sredstev za raziskovalne projekte in programe ob zavezi, da bodo vsa dodatna sredstva namenjena za projektno financiranje in da se bo programsko financiranje ustrezno osredotočilo na skupine, ki so se uveljavile v mednarodnem merilu in jih je smiselno dolgoročno ohranjati.
  • Delež sredstev, ki ga pri raziskovalno-razvojnem sodelovanju z gospodarstvom pridobi naravoslovno-tehnični del visokega šolstva, se bo približal 20 %, pri javnih raziskovalnih zavodih s tega področja pa na 50 % vseh njihovih prihodkov.

Nosilci:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za regionalni razvoj, Ministrstvo za javno upravo

 

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti na vladi:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.