domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 04: Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Opis ukrepa:

Sprejem novega Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, v katerem bodo:

 • določene jasne davčne norme,
 • odpravljena ekonomska dvojna obdavčitev,
 • uvedena konec leta 2004,
 • znižana efektivna davčna stopnja,
 • davčna osnova prilagojena bilanciranju skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in s slovenskimi računovodskimi standardi,
 • bodo vključene vse potrebne norme za zaščito davčne osnove in za preprečitev davčne evazije ter
 • bo poskrbljeno za dosledno implementacijo evropskih direktiv s področja davka od dohodkov pravnih oseb.

Nov zakon bo razvojno naravnan in ne bo vseboval omejitvenih davčnih norm, če to zaradi zaščite fiskalnih interesov ni nujno potrebno.

Namen:

Zagotoviti jasen in določen zakonski tekst, brez nesorazmernih posegov v davčno osnovo, ki bo rezidentom in tujim vlagateljem omogočal pregledne davčne pogoje poslovanja in primerno motivacijo za vlaganje kapitala in neposredne investicije.

Pregleden davčni zakon bo omogočal znižanje stroškov obdavčenja pri zavezancih, znižanje stroškov v nadzornih postopkih in dolgoročno znižanje pripada davčnih sporov na sodišča.

Predlogi sprememb:

 • Jasno določiti davčne vire za nerezidente v Sloveniji;
 • Opredeliti sedež dejanskega upravljanja za davčne namene, ki je kriterij za obdavčitev po svetovnem dohodku;
 • Opredeliti davčno osnovo za stalno poslovno enoto v Sloveniji;
 • Definirati prikrito izplačilo dobička, ki se obravnava kot dividenda;
 • Davčna osnova:
 • Uvesti institut odprave dvojne obdavčitve /dvojne neobdavčitve istega davčnega vira;
 • Določiti pogoje določanja davčne osnove v pogojih uporabe prenovljenih slovenskih računovodskih standardov SRS (2006) in mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP);
 • Določiti davčne posledice prehoda na prenovljene SRS (2006) in MSRP;
 • Na novo opredeliti povezane osebe;
 • Na novo opredeliti obseg potrebnega dokumentiranja transakcij med povezanimi osebami;
 • Na novo opredeliti omejitve pri rezervacijah – le za postavke, ki so lahko davčno špekulativne narave in opredeliti institut odprave dvojne obdavčitve;
 • Drugače urediti nepriznavanje odhodkov zaradi slabitev gospodarskih kategorij;
 • Drugače urediti priznavanje stroškov amortizacije;
 • Urediti pogoje za davčno priznavanje dobrega imena;
 • Odpraviti dvojno ekonomsko obdavčitev pri prejemku dividend za fizične in pravne osebe;
 • Vzpostaviti ureditev, po kateri bodo kapitalski dobički obdavčeni ob realizaciji dobičkov;
 • Drugače urediti pogoje za prenašanje davčne izgube v naslednja obdobja;
 • Določno in jasno opredeliti davčno nepriznane odhodke;
 • Glede na preračune in analize določiti primerno nominalno davčno stopnjo;
 • Dosledna integracija direktive s področja materialnih statusnih preoblikovanj;
 • Uvesti obdavčitev skritih rezerv v primeru prenehanja – likvidacije davčnih zavezancev;
 • Redefinirati dohodke, ki so podobni dividendam;
 • Preučiti možnost odprave davčnega odtegljaja v celoti ali vsaj njegove temeljite poenostavitve in znižanja stopnje na 15% ali 10%;
 • Poenostavitve davčnega postopka:
 • Na novo urediti postopek prenehanja in delitev, združitev, prenosa dejavnosti in zamenjave kapitalskih deležev;
 • Uvesti institut samopopravka davčnega obračuna pod zakonskimi pogoji
 • Na novo urediti potrebno dokazovanje transfernih cen;
 • Zmanjšati administriranje pri uveljavljanju ugodnosti po sporazumih o izogibanju dvojnega obdavčevanja;
 • Odpraviti poročanje o primerih, kjer ni davčnega odtegljaja med rezidenti (ODO-2);
 • Uvesti enkrat mesečno poročanje za davčni odtegljaj in plačilo enkrat mesečno (ODO-1) – sedaj za vsako izplačilo posebej;
 • Pospešiti uvajanje elektronske izmenjave podatkov z DURS.

Ocena učinkov:

 • Analiza različnih kombinacij nominalne davčne stopnje in olajšav, pri čemer se izhaja iz dveh osnovnih alternativ.
 • Določitev nizke mednarodno konkurenčne stopnje ob hkratni odpravi vseh davčnih olajšav, razen za donacije s ciljem spodbujanja transferov civilni družbi (šole in univerze, humanitarne, kulturne in podobne ustanove, posebni javno zasebni skladi za financiranje izobraževanja in usposabljanja)
 • Določitev enake stopnje kot pri dohodnini zaradi cilja enake davčne obravnave različnih oblik pridobivanja dohodka in opravljanja dejavnosti ob hkratni preučitvi smiselnosti uvedbe nekaterih razvojno spodbudnih olajšav, na primer za naložbe v raziskave in razvoj in izobraževanje;
 • Potrebna analiza za oceno neposrednih proračunskih učinkov. V vsakem primeru gre za večje davčne prilive kot na podlagi starega Zakona o davku od dobičkov pravnih oseb. Ocena izpada glede na leto 2005 zahteva tudi oceno prilivov za leto 2005 (dokončni podatki bodo namreč znani šele v letu 2006);
 • Poenostavljeni, jasen in pregleden zakon bo pozitivno sprejet tudi pri tujih vlagateljih in pri rezidentih, ker bo znižal stroške obračunavanja davka.

Potrebne zakonske spremembe:

 • Zakon o davčnem postopku;
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb;
 • Zakon o davčni službi (register);
 • Zakon o carinski službi;
 • Podzakonski akti.

Nosilci:

Ministrstvo za finance

Odprta vprašanja:

Preučiti obdavčitev dohodka pravnih oseb v primerljivih državah, predvsem v državah, ki so se odločile za korenite spremembe davčnega sistema v smeri EDS.

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.