domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 67: Izboljšave pri delu izvajalcev javne zdravstvene službe

Namen:

Povečati učinkovitost, produktivnost in kakovost v izvajanju javne zdravstvene službe. Izboljšati upravljanje razpoložljivih virov in vodenje izvajalcev zdravstvenih storitev.

Predlogi sprememb:

 • Poslovanje izvajalcev javne zdravstvene službe se presoja na podlagi standardov in merljivih kazalcev. MZ mora predpisati vse potrebne standarde optimalne izkoriščenosti vseh faktorjev oziroma virov. Primeri: razmerje oprema / potrebne storitve (izkoriščenost produkcijskih faktorjev); minimalni obseg dela za ohranjanje izkušenj; odločanje in načrtovanje na podlagi podatkov;
 • Učinkovito upravljanje z razpoložljivimi viri ter vodenje kadrov v skladu s predpisanimi standardi optimalne izkoriščenosti.
 • Odgovornost managementa za pozitivno poslovanje s položajem in plačo.
 • Sestava in odgovornost svetov zavodov primerljiva z nadzornimi sveti gospodarskih družb.
 • Vzpostavitev pogojev za delovanje učinkovitega strokovnega nadzora ter varovanja bolnikovih pravic.
 • Vzpostaviti sistem izboljševanja in spremljanje celovite kakovosti ter stroškovne učinkovitosti zdravstvenih zavodov.
 • Zagotoviti presojo poslovanja izvajalcev javne zdravstvene službe na podlagi standardov in merljivih kazalcev.
 • Zagotovitev nacionalnega sistema zdravstvene informatike:
       o Konsolidacija osnovne infrastrukture v zdravstvu
       o Nacionalni sistem poročanja in izmenjave podatkov
       o koncepta VEM (vse na enem mestu):
                       - portal
                       - enoten elektronski zdravstveni karton
                       - nacionalne čakalne liste
 • Zagotoviti učinkovito upravljanje zdravstvenih izvajalcev, kar vključuje  predvsem obvezna ustrezna upravljavska znanja za zasedanje vodstvenih funkcij.
 • Decentralizacija vodenja velikih sistemov.
  Odprava uravnilovke v plačni politiki
 • Na primarni ravni spodbujati koncesionarstvo in povezovanje v skupinske prakse v obstoječih zmogljivosti zdravstvenih domov.
 • Na sekundarni ravni spodbujati uvajanje svobodnih zdravnikov specialistov, določiti mrežo bolnišnic, pripraviti projekt zasebne bolnišnice in spodbujati koncesionarstvo.
 • Terciarne institucije morajo kot institucije ostati v državni lasti.
 • Država bo na primarni, sekundarni in terciarni ravni zagotovila izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva

Ocena učinkov:

Izboljšanje uporabe omejenih virov v zdravstvu Povečanje učinkovitosti zdravstvenega sistema ter večji obseg in kakovost zdravstvenih storitev.

Nosilci:

Ministrstvo za zdravje

Odprta vprašanja:

Pripraviti analizo možnosti privatizacije, vstopanja zasebnega kapitala oziroma zasebnega dela (outsourcing) v bolnišnicah.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.