domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 55: Poenotenje elementov, ki vplivajo na odločitev o socialnih pravicah

Namen:

Da bi odpravili nelogičnosti v sistemu in hkrati tudi njihovo izrabljanje s prilagajanjem podatkov ureditvi, ki je za posameznika pri konkretni pravici najugodnejša, naj se enotno v vseh sistemih uredi definicija dohodkov, premoženja in družinskih članov.

Dohodek in premoženje se upoštevata pri vseh pravicah, ki so v veljavnih sistemih vezane le na preverjanje dohodka, tako da te pravice v celoti postanejo »means –tested«.

Predlogi sprememb:

  • Pri vseh pravicah, ki so po veljavni zakonodaji odvisne od preverjanja sredstev (preverjanje dohodka ali dohodka in premoženja) se uvede ugotavljanje upravičenosti glede na dohodke in glede na premoženje (t.i. »means-tested« pravice);
  • Dohodki in premoženje, ki se upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti, se pri vseh pravicah opredelijo na enoten način. Pri premoženju se upošteva vse nepremično premoženje, od premičnin pa prevozna sredstva, vrednostni papirji in lastniški deleži v pravnih osebah nad določeno višino. Kot premoženje se ne upošteva stanovanje ali stanovanjska hiša, ki služi upravičencu in njegovim družinskim članom kot prebivališče, premoženje, ki daje dohodke, ki se upoštevajo pri ugotavljanju dohodka, in predmeti, ki so po predpisih o izvršbi izvzeti iz izvršbe,
  • Pri vseh pravicah, ki so odvisne od preverjanja sredstev, uvesti enotno definicijo družine in družinskih članov;
  • Poenotenje elementov, ki vplivajo na odločitev, se uredi z enim zakonom.

Ocena učinkov:

zmanjšanje prejemkov zaradi upoštevanja premoženja

Potrebne zakonske spremembe:

  • nov Zakon o pogojih in postopkih za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Odprta vprašanja:

problem bolj realnega zajetja dohodkov samozaposlenih in kmetov

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o pogojih in postopkih za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.