domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 25: Konkurenčna oskrba končnih odjemalcev z energijo

Opis ukrepa:

Izbrati model upravljanja z energetskimi omrežji in model privatizacije. Omogočiti integracijo lokalnih GJS oz. oskrbe z energijo in valorizacijo URE in OVE v tržnih razmerah.

Namen:

Omogočiti dohitevanje procesov v EU na področju tržne preobrazbe energetike (elektroenergetika, zemeljski plin, toplota, goriva).

Slovenija je formalno privzela pravila EU (EZ 1999, novelacija EZ 2004), dejansko pa podjetja, večinoma v državni lasti delujejo še vedno v dogovorni ekonomiji. Leta 2007 možnost izbire dobavitelja pridobijo vsi odjemalci (el., plin).

Podjetja se morajo usposobiti za tržno konkurenco. Država naj tudi na tem področju urejeno izstopi iz gospodarstva. Preobrazba podjetij mora omogočati privatizacijo, ki bo za Slovenijo optimalna.

Ureditev mora omogočati tudi nove koncepte za sinergijo med gospodarskimi javnimi službami na lokalni ravni (multi-utility koncept, integrirani lokalni energetski sistemi, URE in OVE v tržnih razmerah).

Predlogi sprememb – osnovne kvantifikacije:

  • Nemudoma revidirati (odpovedati se) dosedanjemu konceptu privatizacije elektro distribucije, ki ni dosegel realizacije.
  • Omogočiti zaokroženje proizvodno-tržnih dejavnosti v HSE in EL-GEN s prenosom trženja upravičenim odjemalcem iz distribucij.
  • Določiti (do konca 2005) nadaljnje podrobnosti obsega in načina privatizacije za elektro distribucijo; prednostni koncept je popolna delitev med tržnimi dejavnostmi (oskrba) in monopolnimi (infrastruktura in funkcije sistemskega operaterja), privatizacija integrirane elektro-distribucije je alternativna rešitev.
  • Določiti koncept upravljanja z državno infrastrukturo za prenos zemeljskega plina, s prednostno privatizacijo tržnega dela prenosnega podjetja.
  • Pripraviti novelacijo EZ in ZGJS (prva polovica 2006) za konkurenčno lokalno oskrbo.
  • Določiti pravila v oskrbi s toploto (in hladom), z upoštevanjem integracije lokalnih sistemov in možnostjo konkurenčnega nastopanja dobaviteljev toplote (hladu) v sisteme.
  • Olajšati izrabljanje prednosti multi-utility konceptov in drugih načinov integracije lokalne oskrbe, vključno z valorizacijo ukrepov URE in OVE.

Ocena učinkov:

Ocena učinkov ni na razpolago. Sedanja razdrobljenost in nezmožnost integriranja lokalnih energetskih sistemov zlasti blokira inovativne pristope k oskrbi z energijo in učinkoviti rabi energije.

Podjetja za oskrbo niso izkoristila možnosti za usmerjanje porabe energije pri odjemalcih po EZ. Ohranja se kritična energetska intenzivnost Slovenije (okoli 80% nad povprečjem EU, v zadnjih letih je naraščala).

Potrebne zakonske spremembe:

Za prve korake projekta, v letu 2005, niso potrebne. Leta 2006 novelacija EZ in ZGJS.

Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za energijo RS

Odprta vprašanja:

O modelu upravljanja z infrastrukturo in konceptu privatizacije. Razrešiti v izvajanju projekta.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (U: 22, 24, 25)[1]

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.