domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 65: Dodatne spodbude za prostovoljno pokojninsko zavarovanje

Namen:

S spremembami regulacije in davčne obravnave spodbuditi dodatno pokojninsko zavarovanje, zlasti individualno, katerega obseg je danes zanemarljiv. Prilagoditi ureditev glede zajamčenih donosov, naložbene politike in izplačila rent.

 Razmisliti o smiselnosti davčnih ugodnosti – pri kolektivnem zavarovanju se je izkazalo, da so davčne olajšave spodbuda samo za uspešna podjetja, ki se odločijo financirati premijo poleg plače, kar pa je za podjetja v delovno intenzivnih panogah ekonomsko nemogoče.

Pri individualnem zavarovanju pa je sistem odloženega plačila dohodnine edina olajšava, ki pa je skromna in negotova, saj je renta obdavčena z dohodnino, v primeru dviga sredstev plača član 25% dohodnine, v primeru prekinitve pred potekom 10 let pa še 6.5% davka od prometa zavarovalnih poslov, obenem se v davčno olajšavo zavarovanca všteva premija delodajalca.

Predlogi sprememb:

  • Ob dosedanji ureditvi sistema davčnih olajšav za kolektivno zavarovanje razmisliti o uvedbi posebne davčne olajšave za individualna vplačila, ločene od olajšave za kolektivno zavarovanje (individualna in kolektivna premija se ne seštevata);
  • V kolektivnem zavarovanju preučiti možnost, da se podjetjem omogoči preusmeritev dela prispevkov (delodajalca) za obvezna zavarovanja v kapitalsko krita pokojninska zavarovanja;
  • Dopustiti možnost uvedbe individualnih pokojninskih načrtov brez minimalne zajamčene donosnosti z omejitvami po ZISDU, ter davčno stimulirana vplačila, kar pomeni, da upravljavec takega načrta sam določi naložbeno strategijo, zavarovanec pa sam (z lastnim denarjem) odloča, kje oziroma na kakšen način bo varčeval. Seveda je ptorebno to izpeljati brez poseganja v že sklenjene pogodbe;
  • Za premije individualnega zavarovanja, za katere bi moral zakon določiti, da jih lahko zavarovanec vlaga v pokojninske načrte individualnega zavarovanja, pri katerih sistem minimalnega zajamčenega donosa ne bi veljal, zagotoviti varnost tako, da bi pokojninski načrti morali vseeno biti odobreni s strani ministra za delo;
  • Odprava možnosti prostega izplačila privarčevanih sredstev v enkratnem znesku (iz naslova premij delodajalca) po izpolnitvi pogojev iz pokojninskega načrta.

Ocena učinkov:

Povečanje vključenosti v individualno prostovoljno zavarovanje.

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.