domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 39: Ena vstopna točka - eno mesto uveljavljanja in odločanja o socialnih pravicah

Namen:

Odločanje o tistih socialnih pravicah, ki so odvisne od dohodkovnega in premoženjskega položaja posameznika ali družine, združiti na enem mestu. Tako bi dosegli večjo preglednost, predvsem pa ekonomičnost postopka in racionalizacijo sredstev tako v finančnem kot organizacijskem pogledu.

Danes je odločevalcev o socialnih transferjih mnogo, vlagatelji in izvajalci so obremenjeni s pridobivanjem različnih dokazov.

Dodatno zmedo pri uporabnikih povzročajo razlike pri ugotavljanju vstopnega cenzusa, vlagateljem pa sedanji način omogoča manipulacijo sistema in predstavitev svoje situacije različnim službam na različne načine (tudi zamolčanje določenih podatkov).

Predlogi sprememb:

 • Centri za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) postanejo »ena vstopna točka« v sistem socialnih pravic, ki ne temeljijo na socialnem zavarovanju ali o njih ne odločajo organi blagajn socialnega zavarovanja.
 • CSD naj odločajo o vseh tovrstnih zakonskih pravicah, ki so neposredno odvisne od dohodkovnega in premoženjskega položaja upravičenca in o pravicah iz starševskega varstva in do družinskih prejemkov (varianta: črta se pravice iz starševskega varstva), tako tistih, ki so po veljavni zakonodaji že v njihovi pristojnosti (t.i. državnih socialnih transferjih), kot tudi o pravicah, ki jih po veljavnih predpisih zagotavlja občina in so določene kot zakonska pravica (t.i. občinski transferji).
 • Hkrati CSD zagotavljajo osnovne informacije o pravicah, ki jih s svojimi predpisi določajo lokalne skupnosti (t.i. drugih občinskih transferjih) in pravicah, ki se zagotavljajo iz zavarovanja;
 • Pravice, ki jih po veljavnih predpisih zagotavlja občina in so določene kot zakonska pravica, se prenesejo na državo (varianta: ostanejo obveznost občin, vendar o njih odločajo CSD in ne organi občin). Drugi občinski transferji se dodeljujejo na podlagi samoiniciativnega odločanja občine in se ne vštevajo v osnovo za dodeljevanje transferjev s strani države, ki so zakonska pravica;
 • Proučiti je treba možnost, da se o določenih pravicah iz prve točke združi odločanje za posameznega upravičenca v enem postopku in z eno odločbo;
 • Pravice, do katerih je upravičenec upravičen iz zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zavarovanja za brezposelnost, niso predmet odločanja na CSD, CSD pa naj nudijo upravičencem osnovne informacije.

Ocena učinkov:

 • enostaven sistem za uporabnika;
 • enostavnejši postopek tudi za odločevalca, ena odločba;
 • zmanjšanje števila postopkov, odločb, nakazil;
 • manjše možnosti zlorab.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o pogojih in postopkih za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.