domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Liberalizacija in konkurenčnost gospodarskih javnih služb

Za večjo učinkovitost javnih gospodarskih služb predlagamo ukrepe za liberalizacijo in konkurenčnost teh služb, ki zajemajo tržno preobrazbo področja elektroenergetike, konkurenčno oskrbo končnih odjemalcev z energijo, izrabo javne komunikacijske strukture vseh javnih gospodarskih služb ter konkurenčne prometne in logistične storitve.

Preobrazba elektroenergetskega sistema

Preobrazba elektroenergetskega sistema temelji na reorganizaciji sistema, vzpostavitvi konkurenčnosti (vzpostavitev II. Stebra in bistvenim povečanjem števila tržnih akterjev) in oživitvi trgovanja na debelo ter odpravi kritičnih neučinkovitosti v delovanju sistema oskrbe končnih odjemalcev.

Iz poslovnih sistemov elektroenergetike se izločijo podjetja, ki ne sodijo v poslovne sisteme oskrbe z energijo. Model privatizacije bo nadgradil preobrazbo sistema z vstopom strateških partnerjev.

Po pregledu izvajanja Nacionalnega energetskega programa in uvajanja pravnega reda EU na področju energetike in ob dokončni odločitvi za privatizacijski model bo potrebna celovita konsolidacija Energetskega zakona.

Privatizacija Telekoma in povezanih hčerinskih firm

Privatizacija Telekoma in povezanih hčerinskih firm je v teku in bo skupaj z ukrepi aktiviranja telekomunikacijske infrastrukture DARS, elektrogospodarstva in slovenskih železnic ( Upravljavec mora biti pooblaščen za dograjevanja in celovito trženje, kar sedanja razmerja ne dovoljujejo.) bistveno prispevala k povečanju penetracije širokopasovnih povezav (optična infrastruktura in brezžična omrežja) na celotno ozemlje R Slovenije in za vse prebivalce.

Dodatno bo k temu pripomogla Poenostavitev predpisov za gradnjo omrežij elektronskih komunikacij.

Izboljšanje konkurenčnosti na področju trga nepremičnin

Za izboljšanje konkurenčnosti na področju trga nepremičnin je ključna demonopolizacija trga (odprava privilegiranih dostopov do zemljišč) in povečanje učinkovitosti javnega sektorja pri oskrbi interesentov z zazidljivimi zemljišči.

Zaledna osnova za te ukrepe je vzpostavitev v celoti elektronskega in prenovljenega registra nepremičnin in zemljiške knjige, kar bo imelo multiplikativne učinke tudi za druge reformne politike, ki so povezane z uravnoteženjem socialnih transferov v odnosu do premoženjskih pravic občanov.

Ureditev področja javnega naročanja

Ureditev področja javnega naročanja mora biti usmerjena na eni strani v dosledno upoštevanje pravil notranja trga EU, na drugi strani pa v preprečeval neupravičenega favoriziranja določenih ponudnikov in s tem povezanih kartelnih poslov in monopolov v posameznih panogah.

To posebej velja za povečanje deleža majhnih in srednjih podjetij pri javnih naročilih. V vseh panogah je treba vzpostaviti konkurenco med ponudniki.

Raziskave

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.