domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Strategija razvoja  Razvojne prioritete  Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta 

Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

Povečaj pisavo Natisni stran

Povečanje gospodarske učinkovitosti in obsega vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj

 • prioritetno usmerjati raziskovalno razvojne dejavnosti v tehnološka področja, kjer lahko raziskovalni potencial povežemo z gospodarsko dejavnostjo in dosežemo dvig dodane vrednosti (elektronske komunikacije in informacijska tehnologija, biotehnologija in farmacija, nanotehnologija, novi materiali, procesne tehnologije, okoljske tehnologije);
 • uveljaviti merila uporabnosti dvosmernega pretoka znanja z gospodarstvom pri javnem financiranju;
 • oblikovati ustrezno organizacijsko strukturo raziskovalnih organizacij, ki bo sposobna večje stopnje prilagajanja izzivom sodobnega raziskovalnega dela;
 • prilagoditi organizacijsko strukturo in financiranje raziskovalno razvojnega sektorja tako, da bo zagotovljena večja učinkovitost uporabe razpoložljivih sredstev za raziskave in razvoj;
 • spodbujati zaposlovanje raziskovalcev v gospodarstvu;
 • povečati javna sredstva na 1% BDP najkasneje do 2010, oblikovati ustrezen sistem spodbujanja naložb poslovnega sektorja, da doseže cilj 2% BDP do 2010 ter povečati absorpcijsko sposobnost za rezultate raziskovalno razvojne dejavnosti;
 • sistemsko rešiti problem začetnega financiranja novih visoko tehnoloških ter inovativnih podjetij;
 • spodbujati vračanje oziroma vključevanje slovenskih strokovnjakov iz tujine in zamejstva ter privabiti kakovostne tuje strokovnjake v Slovenijo;
 • povečati uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije za pospeševanje produktivnosti in podjetništva, večjo učinkovitost storitev javnega sektorja in splošno konkurenčnost delovne sile na globalnem trgu delovne sile;
 • uvajati fleksibilne oblike dela in dela na daljavo, razvijati in promovirati oblike zaposlovanja, ki izkoriščajo potenciale informacijske družbe; dvigniti raven pismenosti (informacijske, funkcionalne); uveljaviti dostopnost do interneta in informacijskih mediatorjev.

Izboljšanje kakovosti izobraževanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja

 • spodbujati mobilnost in izbirnost s pomočjo kreditnega študija;
 • povezati raziskovalne in pedagoške potenciale institutov in univerz ter preseči vzajemno oviranje prehajanja kadrov med univerzami in instituti;
 • možnosti za raziskovalno delo in poučevanje, ki naj bo odprto za vse, ki izpolnjujejo prepisane pogoje;
 • dopolniti in diferencirati strokovni del »habilitacijskih« pogojev;
 • posebno na področju tehniških študijev povečati sodelovanje industrije in visokošolskih organizacij pri pripravi študijskih programov;
 • izboljšati kakovost študija (razmerje med učitelji in študenti; infrastruktura in oprema) ter skrajšati čas trajanja;
 • povečati vključenost generacije v vpisni starosti v terciarno izobraževanje na vsaj 55%;
 • povečati vpis na naravoslovno-tehniške smeri;
 • razviti programe za razvijanje podjetniškega duha in znanja;
 • sistematično preoblikovati programe v podporo večje ustvarjalnosti in inovativnosti z namenom lažjega sprejemanja tehnoloških in organizacijskih novosti (pretok znanja) in širitve baze potencialnih inovatorjev;
 • zagotoviti ravnovesje med izobraževalno ponudbo in potrebami trga dela in gospodarstva skozi razvoj socialno-partnerskih odnosov na področju dograjevanja nacionalnih izobraževalnih strategij ter usklajevanjem kurikularnih vsebin v okviru zagotavljanja transparentnosti poklicnih kvalifikacij na nacionalni in EU ravni;
 • na področju vseživljenjskega učenja spodbujati povpraševanje posameznikov po izobraževanju in usposabljanju ter spodbujati večje vlaganje delodajalcev;
 • povečati privlačnost in dostopnost izobraževanja in usposabljanja ter vzpostaviti in razviti mehanizme za priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj na vseh ravneh zahtevnosti, predvsem tistih, na podlagi katerih je mogoče zagotoviti delovno silo za nove in hitro razvijajoče se sektorje v skladu s temeljnimi procesi EU (Evropski kvalifikacijski okvir, Kopenhagenski proces izobraževanja in usposabljanja 2010, kreditni sistem);
 • razvijati in povezovati mreže za poklicno in karierno svetovanje ter jih integrirati v obstoječe sisteme izobraževanje in usposabljanja ter posredovanje dela;
 • povečati dostop do izobraževanja in usposabljanja s pomočjo novih tehnologij (z IKT podprte regionalne/lokalne točke vseživljenjskega učenja);
 • pripraviti programe in sistematično senzibilizacijo za uporabo IKT tehnologije v aktivnem delovnem in ustvarjalnem okolju;
 • decentralizirati terciarno izobraževanje, zlasti v segmentu višjih in visokih strokovnih šol, tesno povezanih s potrebami regionalnega gospodarskega razvoja, ter glede vseživljenjskega učenja;
 • spodbujati vključevanje slovenskih predavateljev iz tujine in zamejstva ter privabiti tuje predavatelje in študente v Slovenijo;
 • usposabljati izobraževalce za pridobivanje novih kompetenc (indikatorji OECD);
 • pripraviti programe izobraževanja in usposabljanja ter izobraževati in usposabljati učitelje.
 
  Na vrh
 
Dokumenti

Publikacija

Prijazna in učinkovita javna uprava [pdf, 2.11 mB]

Podjetna Slovenija jutri [pdf, 160 kB]