domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 60: Sprememba meril in pogojev za upravičenost do nekaterih socialnih pravic s ciljem stimuliranja dela

Namen:

Zaradi nestimulativnega vpliva nekaterih transferjev na delo je določen del prejemnikov transferjev nezainteresiran za delo in neaktiven. Zlasti ko gre za brezposelne prejemnike transferjev, pri katerih bi bilo plačilo za delo relativno nizko ali/in imajo večje število družinskih članov, prihaja do primerov, ko bi z lastnim zaslužkom in zmanjšanjem socialnih ugodnosti v ničemer ne izboljšali svojega dohodkovnega položaja ali pa bi ga celo poslabšali.

Zato predlagamo takšno spremembo kriterijev, meril in pogojev za dodelitev, ki bi omogočili večje prejemke zaposlenih ali drugače delovno aktivnih v primerjavi z neaktivnimi prejemniki transferjev ter odpravili tudi nekatere druge nestimulativne elemente sistema.

 

Predlogi sprememb:

  • V kriterije za upravičenost in določitev višine nekaterih socialnih pravic vpeljati razlikovanje glede na to, ali gre za delovno aktivne ali neaktivne delovno sposobne upravičence. Glede na različne statuse naj bodo cenzusi za pridobitev pravic določeni tako, da bodo nekatere socialne pravice, ki so odvisne od dohodkovnega in premoženjskega stanja (t.i. »means-tested« pravice), višje pri delovno aktivnih kot pri delovno neaktivnih;
  • Revidirati vrste prejemkov iz socialnih pravic, ki se upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti do nekaterih drugih socialnih pravic;
  • Odpraviti sisteme povezanih pravic, kjer je pridobitev ene pravice avtomatično povezana s pridobitvijo drugih pravic;
  • Opraviti vezanost na zajamčeno plačo, kjer to še obstaja;
  • Trajanje upravičenosti do regresiranja študentske prehrane vezati na trajanje študija;
  • Stimulacija za zaposlitev staršev po izteku odsotnosti z dela zaradi rojstva in vzgoje otroka;
  • Po treh mesecih po uvedbi davčnih sprememb uskladiti minimalni dohodek, ki je osnova za izračun nekaterih socialnih transferjev, če zaradi davčne reforme pride do rasti cen in te presežejo določen odstotek;
  • Prilagoditi lestvice za odmero pravic, ki so vezane na obstoječe višine bruto plač novim bruto plačam.

Ocena učinkov:

Zmanjšanje prejemkov neaktivnih in povečanje prejemkov aktivnih.

 

Potrebne zakonske spremembe:

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Odprta vprašanja:

Ali regulirati sistem transferjev le s pomočjo zadnjega v vrsti, to je denarne socialne pomoči, ali tudi s spremembo kriterijev pri drugih

Povezava z davčno reformo

 

Zakonodaja:

 

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Zakoni, sprejeti na vladi:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.