domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Gospodarski razvojni projekt "In prime" (Goriško)

Projekt "In prime" na Goriškem obsega razvoj Primorskega tehnološkega parka (Vrtojba, Ajdovščina), univerzitetnega inkubatorja, tehnoloških centrov in mrežnega inkubatorja, kadrovskega inkubatorja in razvoj poslovnih con v povezavi z razvojem regijskega univerzitetnega središča. Z njimi se želi spodbuditi inovativnost in hitrejši tehnološki razvoj v gospodarstvu, tako pa povečati globalno konkurenčnost regije.

Predmet projekta

 • Primorski tehnološki park (Vrtojba, Ajdovščina),
 • Univerzitetni inkubator,
 • Mrežni podjetniški inkubator,
 • Tehnološki centri in inštituti, tehnološka jedra (Hidria, Iskra Avtoelektrika, Kolektor, ICIT, Gostol, Gopan, MIP, Design center ...),
 • Obrtno–poslovne cone,
 • Visokošolska izobraževalna središča s spremljajočimi objekti,
 • Kadrovski inkubator,
 • Razvojni programi podjetij,
 • Regijski razvojni sklad.

Cilji projekta

Strateški cilj je spodbuditi inovativnost in hitrejši tehnološki razvoj v gospodarstvu, povečati globalno konkurenčnost regije s povezavo in nadgradnjo vseh ključnih elementov za kreiranje znanja, nadgradnjo z raziskavami in predvsem prenosom na trg.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Severna Primorska – Goriška statistična regija je četrta najbolj razvita statistična regija v Sloveniji. Regija si prizadeva uveljaviti model trajnostnega razvoja, ki vključuje prostorsko in regionalno skladen razvoj, kar pomeni spodbujanje ekonomskega razvoja, ustvarjanje novih delovnih mest, zmanjševanje razvojnih razlik znotraj regije ter povečanje in ohranjanje regionalnega kapitala.

Regija želi postati privlačnejša za gospodarska vlaganja in inovativne kadre. Zdaj delujejo v regiji gospodarske družbe, ki so vodilne v svetu na svojih področjih in lahko bistveno prispevajo h gospodarskemu razvoju regije. Vzpostavlja se razvojna infrastruktura, podporno okolje in programi izobraževanja in usposabljanja za krepitev znanj v podporo inovativnosti in tehnološkemu preboju območja. Regija ima izjemno ugoden strateški položaj in bo z dograditvijo avtocestnega križa in četrte infrastrukturne osi povezana s celotno Evropo.

Alternativa delovno intenzivnim panogam (tekstilni, obutveni, deloma pohištveni), ki so v regiji večinoma propadle, je predvsem v razvoju visokih tehnologij na področju strojne in elektro tehnologije, ki ima že bogato tradicijo, ter na razvoju mehatronike, energetike ter manjših inovativnih podjetij, ki so se že uveljavila v svetovnem gospodarstvu. Nujni pogoj za preboj je povezovanje gospodarstva in raziskovalno znanstvenih institucij ter razvoj osebja s strokovnimi in vodstvenimi znanji.

Ponujene priložnosti

Projekt IN PRIME je program dolgoročnega inovacijskega preboja Severne Primorske - Goriške statistične regije, ki predvideva vlaganja v razvojno infrastrukturo, v znanje in pridobivanje novih kakovostnih delovnih mest. To bo doseženo z izgradnjo potrebne razvojne infrastrukture (visokošolska izobraževalna središča s spremljajočimi objekti, tehnološki park, univerzitetni inkubator, mrežni podjetniški inkubator, tehnološki centri, inštituti in tehnološka jedra ...).

Poleg tega bo v regiji v obdobju od 2007 do 2023 potekala dograditev poslovno gospodarskih con s skupno površino približno 650 hektarov. Program IN PRIME bo podpiral razvojne programe podjetij, prednostno usmerjene v razvoj novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in v usposabljanje strokovnih kadrov (kadrovski inkubator).

Projekt IN PRIME predvideva poleg infrastrukturnega dela in razvojnih programov podjetij tudi uvajanje novih oblik visokošolskega izobraževanja preko univerze v Novi Gorici, konzorcija za razvoj visokošolskega izobraževanja na področju naravoslovja in sodobnih tehnologij na Primorskem, visokošolskega izobraževalnega in raziskovalnega središča Primorske (VIRS). V regiji bo ustanovljen razvojni sklad za podporo novim inovativnim podjetjem. Ta sklad bo ustanovljen na podlagi že delujočih skladov za razvoj drobnega gospodarstva in koncesijske dajatve od igralništva.

Učinki projekta

S tem projektom bo ustvarjenih 2.500 novih kakovostnih delovnih mest in ustanovljena bodo nova visoko inovativna podjetja, ki bodo zaposlovala usposobljene in razvojno motivirane strokovnjake, predvsem na področju gospodarskih panog z visoko stopnjo dodane vrednosti in razvojno usmerjenostjo. V času do leta 2023 bo dosežena dodana vrednost, s katero bo regija dohitela sosednjo Furlanijo Julijsko krajino.

Delovna skupina

Vodja ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega razvojnega projekta "In prime" je dr. Metka Gorišek z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega razvojnega projekta "In prime" na Goriškem so:

 • Tadej Burgar, generalni direktor, Direktorat za obrambo in politiko, Ministrstvo za obrambo,
 • Metka Černelč, generalna direktorica, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • dr. Vidic Tomaž, generalni direktor, Direktorat za ceste, Ministrstvo za promet,
 • dr. Primož Pristovšek, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • Lojze Boh, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance,
 • mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
 • mag. Peter Ješovnik, namestnik direktorja, Služba Vlade RS za evropske zadeve.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.