domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 32: Programi za prenos in dvig znanja v gospodarstvu – "1000 mladih strokovnjakov"

Opis ukrepa:

Spodbuditi je nujno sodelovanje med akademsko sfero in gospodarstvom, kjer smo po ocenah med članicami EU predzadnji pred Poljsko. In sicer, z zaposlitvijo 1000 podiplomskih in podoktorskih kadrov v gospodarstvo za 3 leta, z zviševanjem izobrazbe že zaposlenih v podjetjih in s pritegnitvijo strokovnjakov iz tujine.

Sredstva bodo namenjena spodbujanju preliva mladih podiplomcev in doktorjev iz akademske sfere v gospodarstvo, dvigovanje obstoječe izobrazbene strukture v podjetjih ter priliv tujih strokovnjakov, z izključnim namenom spodbujanju razvoja v podjetjih.

V ta namen bodo ločeno polovično podprti tudi manjši uporabni projekti, ki bodo neposredno povezani z dejavnostjo in interesi podjetij v smislu povečevanja njihove konkurenčnosti.

Namen:

Ukrep bo omogočil višjo izobrazbo v gospodarstvu in spodbujanje razvoja podjetij, kar se bo odražalo v višji izobrazbeni strukturi v podjetjih in vlaganju v razvojno dejavnost. Namen ukrepa je spodbuditi preliv mladih strokovnjakov in izobražencev iz akademske sfere v gospodarstvo.

Na ta način se bo spodbujal prenos znanja z univerz in institutov v podjetja, in sicer preko uporabnih projektov, ki bodo neposredno povezani z dejavnostjo in interesi podjetij.Nadalje bomo z ukrepom spodbujanja zaposlovanja tujih strokovnjakov v podjetjih pridobili tehnične kadre, ki jih v Sloveniji primanjkuje.

Svetovni ekonomisti napovedujejo v prihodnjih letih intenzivna vlaganja v privabljanje »možganov« iz tujine, kajti za intenziviranje gospodarske rasti je poleg zagotavljanja finančnih sredstev najbistvenejši faktor uporabno znanje oz. kritična masa ustvarjalnih kadrov.

Predlogi:

 • Programi za spodbujanje prenosa znanja v gospodarstvo in za dvig izobrazbene ravni v gospodarstvu bodo načrtovani in oblikovani v sodelovanju podjetji in institucijami znanja preko tehnoloških pisarn na univerzah in predstavništev v tujini;
 • Programi bodo potekali najmanj 3 leta;
 • V okviru programa se sofinancira plača mladih strokovnjakov. Sredstva za zaposlitev mladih strokovnjakov v gospodarstvu bodo podjetjem zagotovljena (sofinancirana) v obsegu 75 % odstotkov, podjetja sama zagotovijo sredstva v obsegu preostalih 25 %. Sredstva za sofinanciranje plač mladih strokovnjakov se dodelijo za določen čas, in sicer za obdobje do treh let. Program v sklopu sredstev zagotovi 75 % plače, vključno s prispevki, materialnimi in nematerialnimi stroški za delo. Predvideva se 90 % sofinanciranje za majhna podjetja;
 • Znotraj tega financiranja se naj omogoči krajše usposabljanje v tujini in sicer do največ pol leta, kar bo omogočilo lažji prenos, v tujini že obstoječih, tehnologij ali drugih znanj v slovenska podjetja;
 • Podjetja naj v zameno za pridobljena javna sredstva ponudijo konkurenčne delovne pogoje na področju tehnološkega razvoja za te strokovnjake;
 • V povprečju bo znašalo letno sofinanciranje plač mladega doktorja 5 mio SIT. Letno bi naj bilo v sofinanciranju 200 mladih strokovnjakov, kar predstavlja skupni letni strošek 1 milijardo SIT;
 • Spremljajoč projekt mora zajeti problematiko, ki je zanimiva in pomembna za podjetja. Prednost bodo imele raziskave, ki bodo prispevale k inovacijam;
 • Kandidat bo moral imeti ustreznega mentorja, predvideva se iz gospodarstva. Ustreznost mentorja se oceni z vidika referenc njegove uspešnosti pri prenosu znanja v gospodarstvo (število aplikativnih, tehnoloških projektov, patentov itd.).

Učinki:

 • Dvig izobrazbene strukture v podjetjih;
 • Pritok novega znanja v gospodarstvo;
 • Povečanje novih delovnih mest;
 • Pridobivanje znanja iz tujine.

Potrebne zakonske spremembe:

 • Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT);
 • Zakon o javnih financah;
 • Zakon o izvrševanju proračuna RS;
 • Pravilnik o izvedbi programov za spodbujanje prenosa znanja iz institucij znanja v gospodarstvo in za dvig izobrazbene ravni v gospodarstvu.

Nosilci:

Tehnološka agencija

Sredstva:

Predvidoma 1,5 milijarde SIT v letu 2006 in 2 milijarde v letu 2007

Odprta vprašanja:

Potrebno je preveriti omejitve pri kvotah zaposlitev iz tujine.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.