domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 03: Uvedba enotne stopnje DDV

Opis ukrepa:

Uvedba enotne (ene) davčne stopnje na področju obdavčitve blaga in storitev z davkom na dodano vrednost, s čimer se ukine sedanja nižja stopnja davka na dodano vrednost, ohranijo pa se oprostitve v skladu s VI. smernico EU.

 

Namen:

Poenostavitev sistema obdavčitve z davkom na dodano vrednost ter prenos financiranja javne porabe iz neposrednih davkov (enotna stopnja dohodnine, ukinitev davka na izplačane plače) na posredno obdavčitev.

Predlogi sprememb:

Davek na dodano vrednost:

 • Uvedba enotne davčne stopnje, predvidoma 20% (vendar ni nujno, da je enaka stopnji EDS pri dohodnini) za obdavčitev vseh transakcij z blagom in storitvami, razen na transakcije, ki so predmet oprostitev ali so izven okvira davka na dodano vrednost (transakcije med državami članicami, izvoz, ostale oprostitve);
 • Poenostavitev vodenja evidenc za namene davka na dodano vrednost ter s tem zagotovitev večje administrativne enostavnosti ter posledično zmanjšanje stroškov obračunavanja davka na dodano vrednost;
 • Povečanje pravne varnosti davčnih zavezancev zaradi odprave mejnih primerov obdavčenja (npr. na področju zdravil in tiska, ko ni popolnoma razvidno, s katero stopnjo se blago obdavčuje);
 • Večja nevtralnost obdavčitve z davkom na dodano vrednost;
 • Enostavnejši nadzor nad obračunavanjem davka na dodano vrednost ter posledično zmanjšanje stroškov nadzora pri davčnem organu.

Ocena učinkov:

Finančni učinek:

 • Simulacije MF kažejo, da se fiskalni prihodki iz naslova DDV izenačijo s sedanjimi prihodki iz tega naslova ob enotni stopnji DDV v višini med 16% in 17%;
 • Ob enotni stopnji DDV 20% bi glede na strukturo porabe v letu 2004 fiskalni prihodki iz naslova DDV prinesli v proračun za 115.4 do 134.5 mlr SIT več kot ob sedanjem sistemu.

Potrebne zakonske spremembe:

 • zakon o davku na dodano vrednost;
 • pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost.

Nosilci:

Ministrstvo za finance

Odprta vprašanja:

 • Natančnejša ocena vpliva enotne stopnje DDV na rast indeksa cen življenjskih potrebščin;
 • Oceniti finančni učinek ob upoštevanju povečanja tistih proračunskih oziroma javno finančnih odhodkov, ko je »država« plačnik davka kot kupec oziroma naročnik, ter oceniti učinek na stroške zdravstvene blagajne;
 • Oceniti učinke na dohodke skupin zavezancev, ki imajo pravico do pavšalne obdavčitve;
 • Posebno pozornost nameniti prometom storitev in blaga, ki so po sedaj veljavnem sistemu obdavčeni z nižjo stopnjo, a delujejo v monopolnih razmerah;
 • V nadaljevanju dela bodo podrobno preučeni tudi učinki uvedbe EDS na področju kulture in smiselnost in učinkovitost ciljnih subvencij za financiranje izvirne slovenske umetnosti in kulture ter spodbujanje javno zasebnega partnerstva v kulturi;
 • V nadaljevanju dela bodo podrobno preučeni tudi učinki uvedbe enotne stopnje DDV na mednarodno konkurenčnost panog (npr. turizem), katerih proizvodi in storitve so danes obdavčeni z nižjo stopnjo;
 • Razmisliti tudi o povišanju proračunskih virov iz drugih oblik obdavčenja potrošnje, kot so trošarine na tobak in tobačne izdelke ter alkohol, ter ekološki davki. Namen teh davkov je sankcioniranje obremenjevanja okolja ter pridobitev virov za sanacijo okoljskih škod.

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.