domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Učinkovitejša poraba sredstev EU

Predlagani ukrepi bodo pripomogli k izboljšanju učinkovitosti porabe razvojnih sredstev EU v Sloveniji. Bistveni predlog je, da naj bodo vsi projekti v okviru Kohezijskega sklada (KS) osrednji projekti nacionalnega pomena in da se bo večina sredstev usmerjala v te projekte.

Tako naj se razmerje med v tem predlogu navedenimi osrednjimi in drugimi projekti, ki se bodo sofinancirali iz naslova strukturnih skladov EU (ESRR in ESS), določi v razmerju, ki bo jasno usmerjeno v korist osrednjih projektov.

Osnutek meril za pripravo osrednjih projektov

Na področju priprave osrednjih projektov je izdelan osnutek meril za njihovo pripravo, podan je predlog indikativnih razmerij za usmerjanje razvojnih sredstev v obdobju 2007-2013, kakor tudi indikativnih projektnih idej ter sistema za njihovo nadaljnjo razdelavo v osrednje projekte projekte nacionalnega značaja.

Pomembna usmeritev tukaj je, da je veliko napora potrebno vložiti v pripravljalna dela opredelitve in izdelave osrednjih velikih projektov.

Tam kjer je to mogoče, se bodo ti projekti financirali v okviru večletnega programskega financiranja, sredstva pa se bodo razdeljevala čim bolj neposredno v skladu s sprejetimi merili.

 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.