domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Modernizacija zdravstva e-zdravje

Projekt e-zdravje pomeni izvajanje konceptov e-Europe in e-Health, ki ju je sprejela Evropska unija in predvideva izboljšanje kakovosti življenja državljanov EU pri zdravju s širšo uporabo komunikacijskih in informacijskih sredstev. Projekt je pomemben prispevek tudi k regionalnemu razvoju, saj bo zdravstvena informatika pokrivala celotno zdravstveno mrežo, ki je regionalno organizirana. Zanesljivo bo medsektorsko vpletena v raziskovanje, izobraževanje in inovacije.

Predmet projekta

Vpeljava rabe komunikacijskih in informacijskih sredstev v zdravstvu.

Cilji projekta

S širšo uporabo komunikacijskih in informacijskih sredstev zagotoviti učinkovitejšo javno zdravstveno storitev.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

EU v svoji strategiji e-zdravja jasno poudarja zahtevo po urejeni zdravstveni informatiki vsake države članice s ciljem povezave evropskih zdravstvenih informacijskih sistemov, ki naj omogočijo uveljavljanje zdravstvenega varstva kjer koli v EU. To zahteva semantično medobratovalnost zdravstvenih informacijskih sistemov in uporabo enotnih standardov. Razvoj informatike omogoča vnos podatkov v računalnike, pa tudi sodobno informacijsko hranjenje in varovanje teh podatkov. Mnogo sodobnih medicinskih naprav, ki jih zdravniki uporabljajo pri vsakodnevnem delu, že daje izhodne rezultate v digitalni obliki, tako je nujno njihovo arhiviranje v digitalni obliki.

V Sloveniji imajo skoraj vse zdravstvene ustanove svoje lokalne informacijske sisteme, ki so med seboj nepovezani, pogosto imajo različna delovna okolja in različno opremo. Mnoge imajo svoje spletne strani, ki so neenotno urejene in nimajo skupne vstopne točke. Ne obstaja enotni standardni elektronski zdravstveni zapis, v katerega bi zdravstveno osebje enotno vnašalo zdravstvene podatke.

Ponujene priložnosti

Povezava zdravstveno informacijskih sistemov zahteva predvsem visoko varnost in razpoložljivost delovanja ter varovanje zdravstvenih podatkov, ki so osebni podatki in kot taki varovani z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Z dosledno uporabo in vnašanjem podatkov pri različnih izvajalcih se izboljšuje kakovost podatkov in s tem povečuje preglednost delovanja na posameznih točkah. To je osnova za povečevanje učinkovitosti in delitev znanja v sistemu. Vpeljava enotne zdravstveno informacijske točke je nujna za lažji dostop državljanov do vseh informacij, potrebnih za uveljavljanje zdravstvenega varstva. S poenostavljanjem dostopa in izmenjave podatkov se poveča število rednih uporabnikov informacij.

Upravljavcem in izvajalcem v sistemu zdravstvenega varstva s tem omogočimo lažje izmenjavo znanja in prakse ter standardizacijo ravni storitev, državljanom pa priložnost posamezne storitve in informacije dobiti po spletu. To vodi v razbremenitev sistema. Vpeljava digitalnega zdravstvenega zapisa in državnega sistema poročanja je nujna za prehod na večjo uporabo informacijskih in komunikacijskih sredstev v zdravstvu. Omogočala bo varen in zanesljiv dostop do zdravstvenih podatkov vsem, ki bodo zanj avtorizirani. Organiziran bo državni sistem poročanja, ki bo zagotavljal pravočasne in prave informacije vsem, ki jih potrebujejo pri svojem delu za nadzor ali odločanje. S tem se bosta povečali preglednost in storilnost zdravstvenega sistema ter zmanjšalo se bo podvajanje postopkov v zdravstvu.

Učinki projekta

Projekt e-zdravje pomeni izvajanje konceptov e-Europe in e-Health, ki ju je sprejela Evropska unija in predvideva izboljšanje kakovosti življenja državljanov EU pri zdravju s širšo uporabo komunikacijskih in informacijskih sredstev. Po mnenju visokih predstavnikov Evropske komisije je mogoče zdravstvenim sistemom dodati največjo dodano vrednost prav z večjo in boljšo izrabo informacijskih in komunikacijskih sredstev v zdravstvenih sistemih.

Projekt e-zdravje ne predvideva novih delovnih mest v zdravstvu, povečana pa bo storilnost zdravstvenega sistema. Število delovnih mest se bo povečalo v informacijskih storitvenih dejavnostih. Je prispevek tudi k regionalnemu razvoju, saj bo zdravstvena informatika pokrivala celotno zdravstveno mrežo, ki je regionalno organizirana. Zanesljivo bo medsektorsko vpletena v raziskovanje, izobraževanje in inovacije.

Delovna skupina

Projektni vodja je Drago Kodele z Ministrstva za zdravje.

Člani projektne skupine:

  • Marjetica Mahne, Ministrstvo za finance,
  • Andrej Flogie, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
  • mag. Marin Silič, Ministrstvo za javno upravo,
  • Josip Mihalic, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
  • Mateja Sajovic, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
  • Gorazd Noč, Onkološki inštitut Ljubljana,
  • Jasmin Džeferovič, Splošna bolnišnica Maribor.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.