domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Gospodarsko središče "Noordung"
(Koroška)

brNoordung je projekt, ki bo v Dravogradu, Slovenj Gradcu, Radljah ob Dravi in Ravnah na Koroškem povezal razvoj mrežne poslovno-razvojne logistične cone Noordung, podjetniškega inkubatorja in tehnološkega parka ter visokošolskega središča v Slovenj Gradcu in tehnološkega centra Otiški Vrh II. S projektom bo regija vzpostavila gospodarsko razvojno središče in okrepila inovativno sposobnost za doseganje svojega razvojnega preboja.

Predmet projekta

 • Velika poslovno-razvojna logistična cona Noordung s centri v Slovenj Gradcu, Dravogradu, Ravnah na Koroškem in v Radljah ob Dravi,
 • Mrežni regionalni podjetniški inkubatorji in nadaljevanje projekta v tehnološki park Noordung,
 • Visokošolsko središče v Slovenj Gradcu,
 • Tehnološki center v poslovni coni Otiški vrh II.

Cilj projekta

Splošni cilj vzpostavitve gospodarskega razvojnega središča je povečanje inovativne sposobnosti in doseganje razvojnega preboja Koroške regije.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Koroška regija spada med manjše statistične regije, sestavlja jo 12 občin s 73.905 prebivalci ali 3,7 % vsega prebivalstva Slovenije. Gospodarsko najmočnejša občina v Koroški regiji je mestna občina Slovenj Gradec. Večina območja regije se uvršča med območja s posebnimi razvojnimi problemi zaradi visoke stopnje registrirane brezposelnosti in visokega deleža kmečkega prebivalstva.

Število zaposlenih v letu 2003 v malih in srednjih podjetjih je znašalo 12.517. Regionalni BDP na prebivalca znaša 78 % slovenskega povprečja. Že v letu 2006 na podlagi sprejetega programa avtocest in hitrih cest potekajo intenzivne dejavnosti za umestitev hitre ceste — tretje razvojne osi — v prostor.

S sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije je na relaciji Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje-Celje predvidena daljinska železniška povezava mednarodnega pomena, ki je s stališča uspešnega gospodarskega razvoja nujna. V neposredni bližini Slovenj Gradca je tudi letališče, ki je v fazi pridobivanja statusa javnega letališča. Z izgradnjo infrastrukture IKT za prenos znanja regija blaži obrobno geografsko lego in zagotavlja informacijsko povezanost s svetovno mrežno ekonomijo.

Ponujene priložnosti

V regiji je nujna vzpostavitev vsaj ene velike poslovno-razvojne logistične cone, ki bi lahko združevala, zagotavljala in razvijala mrežne regionalne podjetniške inkubatorje, tehnološki park, visokošolsko središče, industrijsko-logistične cone in tehnološko razvojni center.

V sklopu razširjenih con predvidevajo v regiji približno 250 hektarjev na območjih občin Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje od Dravi, ki bi izkoriščale dano lego ob meji, kakor tudi nove povezave v okviru hitre ceste, železniške povezave in tudi letalske povezave za potniški promet ter manjše tovore. Z aktiviranjem enovite poslovne cone v vseh občinah bo dosežena racionalizacija koriščenja že zgrajene cestno-komunalne infrastrukture.

Logistična povezava bo idealno urejena, saj bo cona v celoti zgrajena ob neposredni bližini nove hitre ceste oziroma tretje razvojne osi. Zaradi tehnološkega podjetniškega inkubatorja bo v regiji dolgoročno razvit tehnološki park Noordung. Razvoj tehnološkega parka je odvisen od kritične mase znanja oziroma naravoslovno-tehnoloških institucij znanja v regiji. To se navezuje tudi na delovanje visokošolskega središča s sedežem v Slovenj Gradcu in tehnološko razvojnega centra za Koroško v poslovni coni Otiški vrh II.

Povezovanje vseh nosilcev regionalnega razvoja bo dosežena z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture IKT, katere geografski položaj bo v skladu s podlagami, ki jih je regija pripravila v okviru posebnih pripravljalnih programov črpanja sredstev kohezijske politike.

Učinki projekta

S spodbujanjem izgradnje in razvoja podjetniškega in inovativnega okolja bo ustvarjenih najmanj 1.000 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Delovanje gospodarskega razvojnega središča bo razvilo čezmejne mreže gospodarskih odnosov med malimi in srednjimi podjetji in omogočilo povečanje vlaganj podjetij v dejavnosti RR.

S tem se bo povečala stopnja izobrazbene strukture s sedanjih 9,7 % višje in visoko izobraženih prebivalcev na 15 % do leta 2020. Projekt bo prispeval k prestrukturiranju večjih industrijskih podjetij v regiji, izboljšal stopnjo inovativnosti in tehnološke zahtevnosti proizvodnih procesov in proizvodov ter pozitivno vplival na trajnostni razvoj regije.

Delovna skupina

Vodja ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča "Noordung" na Koroškem je dr. Metka Gorišek z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča "Noordung"" na Koroškem:

 • Tadej Burgar, generalni direktor, Direktorat za obrambo in politiko, Ministrstvo za obrambo,
 • Metka Černelč, generalna direktorica, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • dr. Vidic Tomaž, generalni direktor, Direktorat za ceste, Ministrstvo za promet,
 • dr. Primož Pristovšek, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • Lojze Boh, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance,
 • mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
 • mag. Peter Ješovnik, namestnik direktorja, Služba Vlade RS za evropske zadeve.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.