domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Modernizacija električnega omrežja

V modernizacijo električnega omrežja bodo vključene prenosne zmogljivosti državnega pomena – daljnovodi Krško–Beričevo, Okroglo–Udine in Cirkovce–Pince, katerih cilj je zagotoviti varnost in kakovost oskrbe z električno energijo.

Predmet projekta

V modernizacijo električnega omrežja so vključene naslednje prenosne zmogljivosti nacionalnega pomena:

  • Daljnovod Krško – Beričevo,
  • Daljnovod Okroglo – Udine,
  • Daljnovod Cirkovce – Pince.

Cilji projekta

Zagotoviti varnost in kakovost oskrbe z električno energijo.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško bo omogočal prenos električne energije od virov na vzhodu do porabnikov na zahodu. S predvideno gradnjo povezave DV 400 kV Beričevo–Krško se obe povezavi Beričevo–Podlog in Divača–Melina razbremenita. Prav tako pa tudi izpad DV 400 kV Beričevo–Podlog ne povzroči več preobremenitve preostalih daljnovodov in razpada sistema. Novi DV Beričevo–Krško bistveno pripomore k zanesljivosti obratovanja notranjega prenosnega omrežja. Pri utemeljitvi DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško smo izhajali iz izhodišč, da Slovenija danes nima zazankanega 220 kV in 400 kV omrežja, ampak poteka zaključevanje prek omrežja sosednjih sistemov.

Od mednarodnih povezav EES Slovenije so najšibkejše in hkrati najbolj obremenjene povezave proti EES Italije. Oba daljnovoda z Italijo (400 kV Divača–Redipuglija in 220 kV Divača–Padriče) zaradi načrtovanih in nenačrtovanih pretokov moči večkrat obratujeta na meji zanesljivosti. Kot optimalna rešitev se kaže gradnja 400 kV daljnovoda Okroglo– Videm (Udine). Po zgraditvi daljnovoda 400 kV Okroglo–Videm (Udine) bo ta brez večjih težav prevzel izmenjavo moči katerega koli izpadlega daljnovoda z Italijo.

Omogočal pa bo tudi povečanje prenosnih zmogljivosti med Slovenijo in Italijo ob razširjanju UCTE-omrežja na jugovzhod Evrope. Trenutno med slovenskim in madžarskim EES ni nobenih povezav. Gradnja 400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince–Heviz ima velik pomen zaradi zanesljivejšega delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, pa tudi dostopa do cenejših virov električne energije iz vzhodnoevropskih držav ter možnosti povečevanja tranzita v smeri vzhod–zahod. Predpogoj za gradnjo daljnovoda Cirkovce–Pince–Heviz je zgraditev 400 kV stikališča v RTP Cirkovce.

Ponujene priložnosti

Nabor projektov je utemeljen s potrebo po okrepitvi prenosnega omrežja za zagotavljanje potrebne prenosne zmogljivosti, potrebo po novih povezavah s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi zaradi povečanja tranzita, potrebe po zagotovitvi ustreznih napetostnih razmerah predvsem zanesljivo, kakovostno in varno obratovanje celotnega sistema.

Učinki projekta

Neposredni učinki projektov so predvsem zagotovitev varne in kakovostne oskrbe uporabnikov električne energije. Širitev omrežja bo omogočila povezavo virov s porabo, s čimer se bosta povečali razpoložljivost z energijo ter zanesljivost delovanja elektrosistema, kar bo omogočilo gospodarsko rast države in višjo življenjsko raven.

Delovna skupina

Projektni vodja je dr. Franc Žlahtič, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo.

Člani projektne skupine:

  • mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance,
  • Tjaša Gregorčič, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • dr. Pavel Omahen, ELES,
  • Bojan Kuzmič, AGEN-RS.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.