domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 10: Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti podjetij

Opis ukrepa:

Uvajanje in dograditev med seboj povezanih institucij, sistemov in projektov za spodbujanje podjetništva in zagotavljanje učinkovitosti njihovega delovanja.

 

Namen:

Vzpostaviti poslovno okolje, ki bo Slovenijo uvrstilo med podjetnikom najbolj prijazna okolja na svetu. Podpreti najbolj kreativni del Slovencev in jih povezati v mreže, ki bodo pospešeno dajale na svetovni trg inovativne produkte, storitve in tehnologije in ki bodo razvijale inovativne poslovne procese in poslovne modele.

 

Predlogi:

 • Vzpostavitev celovitega sistema podpore podjetjem (VEM, e-VEM, EU-VEM);
 • Promocija podpornega okolja podjetništva in podjetniške kulture (preko javnih medijev, vseslovenskih natečajev za najboljše inovacije ali podjetniške ideje, predstavitve dobrih praks ter uspešnih podjetniških skupin, tržnih niš, priprava tematskih brošur, organizacija dnevov podjetništva, organizacija konferenc in drugih prireditev);
 • Vzpostavitev formalnega izobraževalnega procesa za področje podjetništva na osnovnih šolah, srednjih šolah, visokošolskih zavodih in univerzah;
 • Spodbuditi zaposlovanje mladih raziskovalcev iz znanosti v gospodarstvu ter močno spodbuditi skupno število raziskovalcev v gospodarstvu; podpreti specializacije, poklicno, strokovno ter dodiplomsko izobraževanje zaposlenih v MSP (ukrep 31 in 32);
 • Prek vavčerjev najboljšim razvojnim kadrom (naravoslovno-tehniških ved) v podjetjih omogočiti izobraževanje na najboljših univerzah na svetu;
 • Omogočiti letno 100 študentom iz raznih fakultet pridobitev kreditnih točk za en semester študija z opravljanem prakse pri start-up podjetjih s področja njihovega študija na podjetniško najbolj inovativnih točkah sveta (Boston, Silicijeva dolina, London, Singapur, Šanghaj…) po zgledu Norveške, v povezavi z gospodarskimi predstavništvi;
 • S pomočjo koncesij podpreti razvoj in delovanje podjetniških, visokošolskih in univerzitetnih inkubatorjev ter tehnoloških parkov;
 • Podpora pri mreženju subjektov inovativnega okolja (inkubatorji, parki, mreže, grozdi, centri odličnosti, teh.platforme,…);
 • Vzpostavitev slovenskega centra za prenos inovacij, vključno z borzo inovacij;
 • Vzpostavitev mešanih skladov tveganega kapitala (država+investitorji), ki bi se financirali iz podjetniškega sklada kot tudi iz naslova KAD, SOD, pokojninskih skladov;
 • Zagotavljanje zagonskega in semenskega kapitala za podjetja-inkubirance po principu de-minimis (25 mio SIT/ 3 leta). Potrebna sredstva za ukrep cca. 1.2 mrd SIT/leto; zagotavljanje ugodnih kreditov, garancij in leasingov za podjetja preko podjetniškega sklada;
 • Pospešeno uvajati poslovne modele odličnosti v podjetja (npr. EFQM);
 • Čimprejšnja vzpostavitev gospodarskih točk za prodore na tuje trge za slovenska podjetja, še posebej v državah BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska);
 • Okrepitev delovanja SID za podporo MSP in velika podjetja pri vlaganjih v tuje trge;
 • Organizirati tesne stike med izvajalci predlaganih ukrepov v Sloveniji in izvajalci podobnih ukrepov v državah dobrih praks. Navezati osebne stike z medsebojnimi obiski, usposabljanji, izmenjavami dokumentov in izvajanjem skupnih projektov;
 • Zagotoviti, da bodo izvajalci javnih pooblastil in imetniki koncesij pridobivali le-te na podlagi referenc in doseganju merljivih ciljev (mednarodni benchmarking);
 • Do konca leta zbrati podatke o stanju inovativnih projektov z možnostjo komercializacije na svetovnih trgih tudi z s pomočjo javnega poziva ministrstva za gospodarstvo nosilcem projektov;
 • Vlada Republike Slovenije začenja aktivnosti za postopno harmonizacijo podatkov in morebitno združitev zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb v vsebinskem in organizacijskem smislu. Preučena bo možnost združitve nepremičninskih evidenc, zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb v enotno evidenco. Zemljiške knjige pri posameznih okrajnih sodiščih se poveže v integrirani hierarhični sistem z enotnim nadzorom. Pripravi se predlog spremembe predpisov, ki urejajo kataster in zemljiško knjigo, zagotovi se opremljenost s potrebnimi kadri, prostori in opremo ter način uskladitve podatkov zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb za delovanje v enotnem sistemu;
 • Glavni ukrepi za zagotovitev večje učinkovitosti sodstva oziroma za odpravo sodnih zaostankov so: (i) zagotovitev prostorskih pogojev v skladu s strategijo prostorskega razvoja pravosodnega sistema, (ii) dodatna zagotovitev in organiziranje človeških virov oz. zaposlitev strokovnih sodelavcev za določen čas, do 31.12.2010, ko predvidevamo odpravo zaostankov, (iii) stimulativno nagrajevanje sodnega osebja in sodnikov za odpravljanje sodnih zaostankov. Ostali ukrepi za povečanje učinkovitosti sodstva so: (iv) poenostavitev zakonodaje in standardizacija sodnih postopkov, (v) popolna informatizacija sodišč in sodnih postopkov, (vi) dodatno usposabljanje sodnikov in tožilcev, zlasti na področju gospodarskega kriminala, korupcije in organiziranega kriminala, (vii) reorganizacija in boljše upravljanje sodišč.

Potrebne zakonske spremembe:

 • Spremembe in poenostavitve celotne procesne in organizacijske pravosodne zakonodaje.

Nosilci:

Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za pravosodje, za projekt VEM tudi AJPES in DURS.

 

Odprta vprašanja:

Na podlagi proučevanja dobrih praks uspešnih držav natančneje določiti vsebino in način izvedbe predlaganih ukrepov. Zagotoviti skladnost ukrepov z direktivami Evropske unije.

 

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Zakoni, sprejeti na vladi:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.