domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 48: Vzpostavitev novih plačnih sistemov

Namen:

Plačni sistem zasebnega in javnega sektorja je treba prilagoditi spremembam, ki so se v obeh sektorjih zgodile v obdobju od sredine devetdesetih let, uveljaviti večjo fleksibilnost in stimulativnost ter soudeležbo zaposlenih pri dobičku podjetij.

V povezavi z reformami davčnega sistema je treba zagotoviti najmanj ohranitev življenjskega standarda zaposlenih z nižjimi plačami in preprečiti neutemeljeno povečevanje razlik v plačah, ki ne temelji na stimulaciji in nagrajevanju uspešnega dela.

Predlogi sprememb:

  • Vzpostaviti nov plačni sistem v zasebnem sektorju, ki temelji na določitvi novih minimalnih nominalnih zneskov v kolektivnih pogodbah dejavnosti ter kolektivnem in individualnem dogovarjanju o višjih plačah z delodajalcem;
  • V javnem sektorju v praksi čimprej uveljaviti enoten plačni sistem, ki je uzakonjen v veljavnem zakonu, na tej osnovi odpraviti notranja nesorazmerja v javnem sektorju in vzpostaviti ustrezna razmerja v odnosu do zasebnega sektorja. Pri tem upoštevati, da je v javnem sektorju za primerljive stopnje zahtevnosti del sprejemljiva nekoliko nižja raven zaradi večjega tveganja poslovanja v zasebnem sektorju, potreb po stimuliranju gospodarskega preboja in omejitev v javnofinančni politiki;
  • V novem plačnem sistemu zasebnega in javnega sektorja prilagoditi višine bruto plač učinku uvedbe enotne davčne stopnje na dohodke fizičnih oseb in učinku uvedbe enotne stopnje DDV, tako da prehod na nov davčni sistem ne povzroči večjih sprememb v realnih neto plačah in da se zaradi enotne stopnje DDV ne zniža življenjski standard zaposlenih z nižjimi plačami. V okviru dogovarjanja o letni uskladitvi plač predvideti, da se v letu 2007 po treh mesecih po uvedbi davčnih sprememb plače uskladijo, če zaradi davčne reforme pride do rasti cen in te presežejo določen odstotek;
  • Za plače po individualnih pogodbah sprejeti ustrezen kodeks njihovega določanja in zagotoviti, da ob prehodu na nov davčni sistem ne bo prišlo do njhovega administrativnega povečanja.

Ocena učinkov:

Potrebne zakonske in druge spremembe:

  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
  • Kolektivne pogodbe na vseh ravneh

Nosilci:

Socialni partnerji, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za javno upravo

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.