domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 02: Uvedba enotne davčne stopnje na dohodke fizičnih oseb

Opis ukrepa:

Uvedba enotne davčne stopnje na dohodke fizičnih oseb (EDS), s čimer se ukine sedanja visoka progresivna obdavčitev dohodkov fizičnih oseb.

 

Namen:

Spodbujanje konkurenčnosti in gospodarske aktivnosti prek razbremenitve gospodarstva in znižanja davčne obremenitve plač zaposlenih višjih kvalifikacijskih stopenj, ki praviloma prispevajo višjo dodano vrednost, zmanjšanje stroškov obračunavanja davka na strani davčnih zavezancev in davčnega organa, zagotovitev večje pravne varnosti davčnih zavezancev z enostavnimi in preglednimi rešitvami, uveljavitev nevtralne povezave med osebno dohodnino in davkom od dohodkov pravnih oseb.

 

Predlogi sprememb:

Davek na dohodke fizičnih oseb (osebna dohodnina):

 • Uvedba enotne davčne stopnje, predvidoma 20% na vse dohodke fizičnih oseb, ki niso izvzeti iz obdavčitve in pomenijo tržne dohodke;
 • Ukinitev vseh sedanjih olajšav ter s tem razširitev davčne osnove, razen:
 • Uvedba splošne olajšave (110% minimalnih življenjskih stroškov)
 • Nadomestitev obstoječe olajšave za vzdrževane družinske člane z enotnim odbitkom davka;
 • Prilagoditev sedanjih bruto prejemkov zaposlenih na ravni tarifnih oziroma plačnih razredov s ciljem ohranitve najmanj enake ravni neto plač zaposlenih (ukrepa 48 in 49);
 • Sprememba prispevne stopnje za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, tako da ostanejo prihodki nespremenjeni;
 • Ukinitev davka na izplačane plače in posebnega davka na določene prejemke.

 

Ocena učinkov:

 • Sprostitev sredstev gospodarstva:
  • 78 mlr. SIT od davka na izplačane plače
  • 39 mlr. SIT od dohodnine
  • Skupaj 117 mlr. SIT (okrog 1.8 % BDP letno);
 • Pocenitev najbolj izobražene delovne sile za 15 % (2BP) do 31% (5BP);
 • Ustvaritev možnosti za večja vlaganja teh prihrankov v R&R, nove investicije ali zaposlovanje;
 • Davčna reforma je proračunsko vzdržna – nevtralni učinek, javna poraba se zniža za 1% BDP.

 

Potrebne zakonske spremembe:

 • Zakon o dohodnini;
 • Zakon o davčnem postopku;
 • Zakon o davku na izplačane plače;
 • Zakon o posebnem davku na določene prejemke;
 • Zakon o davčni službi;
 • Zakon o delovnih razmerjih;
 • Kolektivne pogodbe;
 • Zakon o prispevkih za socialno varnost;
 • Zakonodaja, ki se nanaša na transferje;
 • Zakonodaja, ki ureja obračunavanje plač in drugih prejemkov Zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju.

Nosilci:

Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Odprta vprašanja:

 • Nujna povezava davčne reforme z reformo socialnih transferjev in spremembami na področju delovnopravne zakonodaje ter pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. V tem okviru tudi preučiti ustreznost sedanje določitve višine eksistenčnega minimuma;
 • Razmisliti o omejitvi mase plačanih prispevkov navzgor (cap);
 • Razmisliti o uvedbi prispevkov na posebne vrste dohodkov iz dela (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, študentsko delo) in njihovem upoštevanju pri ugotovljanju osnove za odmero pravic;
 • Razmisliti o olajšavi za vlaganja v individualna dodatna zavarovanja, kjer gre za nadomeščanje zniževanja pravic iz kolektivnega socialnega zavarovanja (pokojninsko, zdravstveno);
 • V nadaljevanju dela bodo podrobno preučeni tudi učinki uvedbe EDS na področju kmetijstva (tudi z vidika določanja osnove) in vinarstva;
 • Preučiti vpliv EDS na prejemnike dohodkov, ki niso plače – dohodki na podlagi pogodbenega dela, dohodki iz dejavnosti, dohodki od premoženja, kapitalski dobički, pokojnine (tudi v povezavi s sedanjo »upokojensko olajšavo«);
 • Preučiti vpliv EDS na financiranje občin oziroma poiskati nadomestne vire.

 

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Predlagani zakoni:

 • Zakon spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke
 • Če bo prišlo do spremembe stopenj prispevkov za socialno varnost, bo potrebna sprememba Zakona o prispevkih za socialno varnost in Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (pravilnika ni v DPV)

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.