domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 40: Vzpostavitev Registra nepremičnin

Opis ukrepa:

Uvedba zakonodaje in izvedbenih predpisov v zvezi z Registrom nepremičnin.

 

Namen:

Vzpostavitev nove večnamenske baze, ki bo omogočila cenejše resorne in državne statistike. Nadomestila bo tudi klasično izvajanje popisov stavb in stanovanj v letu 2011, velika finančna sredstva pa lahko namesto za izvajanje dragih in zahtevnih klasičnih popisov uporabimo za trajnejšo in večnamensko rešitev.

Povezovanje z drugimi evidencami, predvsem Centralnim registrom prebivalstva, ki bo omogočal tudi socialno ekonomsko ozadje prebivalstva v povezavi z bivalnimi pogoji, pa je predpogoj za učinkovito spremljanje in oblikovanje stanovanjskih statistik.

 

Predlogi sprememb:

 • Sprejem zakona, ki ureja Register nepremičnin kot večnamensko bazo za potrebe:
  vzpostavitve kakovostnih evidenc za objektivno vodenje in spremljanje različnih politik (socialnih, prostorskih, davčnih);
  opustitev dragih popisov;
  vzpostavitev cenejših resornih in državnih statistik;
  vzpostavitev tekoče stanovanjske statistike;
 • Povezava prostorskih oziroma nepremičninskih evidenc z drugimi bazami, kot je npr. Centralni register prebivalstva (CRP);
 • Označitev stanovanj s številko stanovanja, kot jo je predvidela Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (obveznost je navedena v Stanovanjskem zakonu, vendar se aktivnost ni izvedla v predvidenih rokih in v celoti);
 • Razgrnitev in preveritev podatkov (potrebnih za vzpostavitev Registra nepremičnin, množičnega vrednotenja ter vodenja celovite davčne, socialne in prostorske politike) na terenu;
 • Pripis številke stanovanja vsem osebam v CRP, s čimer postanejo del naslova prebivališča osebe;
 • Vlada Republike Slovenije začenja aktivnosti za postopno harmonizacijo podatkov in morebitno združitev zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb v vsebinskem in organizacijskem smislu. Preučena bo možnost združitve nepremičninskih evidenc, zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb v enotno evidenco. Zemljiške knjige pri posameznih okrajnih sodiščih se poveže v integrirani hierarhični sistem z enotnim nadzorom. Pripravi se predlog spremembe predpisov, ki urejajo kataster in zemljiško knjigo, zagotovi se opremljenost s potrebnimi kadri, prostori in opremo ter način uskladitve podatkov zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb za delovanje v enotnem sistemu.

Ocena učinkov:

Že sam predlog Sprememb in dopolnitev Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot navaja določene ocene učinkov. V tej fazi je sicer težko oceniti prihranke, saj je na kratek rok za vzpostavitev takšne večnamenske baze potrebno sprva vložiti velika finančna sredstva.

Na daljši rok pa seveda pomeni nadomestitev klasičnih popisov, kar pomeni z vidika države znaten prihranek, hkrati pa daje možnost za kakovostne stanovanjske statistike ter oblikovanje ustrezne stanovanjske politike, ki jih bo večnamenska baza omogočala. Z vidika večnamenskosti so pričakovani učinki vsekakor pozitivni.

Vendar pa morajo biti registri vzpostavljeni do začetka leta 2007, ko naj bi prešli na nov sistem odmere socialnih transferjev in uvedli davek na nepremičnine in premoženje. Odločitve in rezultati morajo biti znani v letu 2007 tudi zato, da bi evidence lahko nadomestile popis okrog leta 2010.

 

Potrebne zakonske spremembe:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona;
 • Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin;
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot;
 • Zakon o nepremičninskem posredovanju;
 • Zakon o zemljiški knjigi;
 • zakonodaja in predpisi s področja nepremičnin.

Nosilci:

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Geodetska uprava RS, Statistični urad RS.

 

Odprta vprašanja:

 • Financiranje razvoja Registra nepremičnin;
 • Upravljalec Registra nepremičnin;
 • Nujnost sprememb Stanovanjskega zakona istočasno z zakonom, ki ureja Register nepremičnin.

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Zakoni, sprejeti na vladi:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.