domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 44: Koncentracija sredstev za sofinanciranje operativnih programov EU na skupni proračunski postavki

Opis ukrepa

Sredstva, namenjena za sofinanciranje operativnih programov EU, morajo biti na razpolago na skupni proračunski postavki pri Organu upravljanja (OU), oziroma pri skupnem tehničnem sekretariatu izvajanja kohezijske politike.

Variantni predlog: Sredstva se preneseje na postavko posameznih ministrstev potem, ko jim organ upravljanja potrdi javni razpis oz. konkreten projekt.

S tem se zagotovi odgovornost ministrstev za izvedbo in tudi reši problem časovne neusklajenosti priprave proračuna s pripravo programskih dokumentov. Hkrati naj se zagotovi možnost, da OU izvede prenos sredstev stran od ministrstva brez njegovega soglasja, če ugotovi, da projekt ne bo izveden v skladu z načrtom.

Pristojnosti in ustanove vodenja in upravljanja kohezijske politike v Sloveniji pa je potrebno približati vrhu političnega in strateškega odločanja v državi in ga redno vključevati v odločanje o izvajanju politike.

Namen

Zagotoviti preglednost ter učinkovitost črpanja sredstev z enega mesta, kar bo povečalo tudi preglednost hitrosti črpanja po posameznih Operativnih programih (OP). Pri pripravi predloga sprememb pa je potrebno pripraviti vrednotenje izvedenih programov v okviru predpristopne pomoči. Vrednotenje vključuje tudi ocene neposrednih koristnikov pomoči.

Predlog sprememb

  • Vsa sredstva za sofinanciranje evropskih programov se koncentrirajo na enem mestu;
  • Jasna delitev sredstev med izvedbene programe in odprtje možnosti za hiter prenos sredstev iz enega OP na drugega v primerih, ko ni črpanja;
  • Priprava projektov in programov s strani resornih ministrstev in projektnih promotorjev ter predstavitev teh pred centralno institucijo;
  • Spremljanje rezultatov in vplivov programov z enega mesta bo omogočilo spremljanje čez sektorskih učinkov.

Ocena učinkov:

Hitrejše zaznavanje sposobnosti črpanja posameznih programov ter hitrejši prenos sredstev v programe, kjer je črpanje učinkovitejše in hitrejše.

Na takšen način bo preprečeno tudi podvajanje izvedbenih struktur za ukrepe, ki so podobni in imajo sorodne učinke, na takšen način bo zaposlovanje v organih izvajanja lažje omejiti.

Potrebne zakonske spremembe:

  • zakon o javnih financah;
  • navodila delitvi pristojnosti med organi o izvajanju strukturne politike.

Nosilci:

Vlada RS, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvo za finance, resorna ministrstva

Odprta vprašanja:

Pri načrtovanju sredstev na skupni postavki je potrebno zagotoviti infomracijo o njihovi strukturi v skladu s programsko oziroma funkcionalno klasifikacijo.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.