domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 17: Določitev indikativnih razmerij za usmerjanje razvojnih sredstev v obdobju 2007-2013

Namen:

Čim prej se opredelijo razmerja: razdelitve med osrednjimi in drugimi projekti ter razdelitve sredstev kohezijske politike EU med posameznimi skladi.

Razdelitve med osrednjimi in drugimi projekti

Z jasno usmeritvijo razmerja med osrednjimi projekti, ki bodo najbolj transparentno prispevali k razvojnemu preboju in ostalimi projekti, bo dana jasna usmeritev usklajevalcu priprave strateških dokumentov države, ki so izvedbene narave (DRP, Operativni programi).

Usmeritev načrtovanja osrednjih projektov bo imela vsaj trojni učinek:

  • bolj jasno viden prispevek k razvoju,
  • manjši obseg administriranja zaradi manjšega števila projektov in posledično izboljšanje črpanja sredstev,
  • večja možnost transparentnega spremljanja projektov na kraju samega izvajanja.

Razdelitve sredstev kohezijske politike EU med posameznimi skladi

Hitra določitev indikativnih razmerij med Kohezijskim skladom ter Evropskim skladom za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskim socialnim skladom (ESS) bo pripravljavcem razvojnih dokumentov države izvedbene narave dala jasno usmeritev pri pripravi teh dokumentov ter bo hkrati olajšala pripravo modelskih izračunov ter variantnih scenarijev.

Predlogi sprememb:

  • Vsi projekti v okviru Kohezijskega sklada (KS) naj bodo osrednji projekti;
  • Razmerje med v tem predlogu navedenimi osrednjimi in drugimi projekti, ki se bodo sofinancirali iz naslova strukturnih skladov EU (ESRR in ESS) naj bo usmerjeno v korist osrednjih projektov;
  • Kohezijski sklad predstavlja 1/3 vseh sredstev ki jih bo Slovenija dobila iz naslova kohezijske politike v obdobju 2007 - 2013. Indikativni okvir priprave programov/projektov za črpanje iz KS naj bo 33%, iz ESS 15 do 20 % in iz ESRR polovica (med 47 do 52 %).

Ocena učinkov:

Učinki bodo tako nacionalni, regionalni kot tudi sektorski.

Vendar pa so učinki odvisni od razdelave projektnih idej v konkretne projekte, ter njihove geografske umeščenosti v statističnih regijah. Neposredni učinek te odločitve bo prispeval k povečanju absorpcijske sposobnosti države na področju načrtovanju programov za obdobje 2007-2013 in pogajanjih o le-teh z Evropsko komisijo.

Nosilci:

Vlada RS, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvo za finance

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.