domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Za medije  Sporočila za javnost 

Sporočila za javnost

Povečaj pisavo Natisni stran

Vlada sprejela program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2006

LJUBLJANA

06.12.2005

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2006 in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zadolžila, da do 31. 3. 2006 pripravi revidiran.

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanje za leto 2006, ki bo upošteval načrtovane okvire ekonomskih in socialnih reform.

Program opredeljuje vrste ukrepov APZ z aktivnostmi, ciljnimi skupinami, številom udeležencev in letnim obsegom sredstev v skladu s predlogom proračuna RS za leto 2006. Utemeljen je na razmerah na trgu dela v Sloveniji in na evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih.

Bistvene novosti programa APZ v letu 2006 v primerjavi z letom 2005:

 • V skladu z usmeritvami Vlade RS smo vsebinsko združili aktivnosti v štiri ukrepe (v letu 2005 so bile aktivnosti združene v 8 ukrepov). Ločeno smo prikazali aktivnosti, ki se bodo v letu 2006 izvedle pilotno.
 • Po posameznih ukrepih APZ smo opredelili prednostne ciljne skupine, z namenom, da se vsebine ukrepov še bolj kot v preteklem letu usmerijo v specifične potrebe posameznih ciljnih skupin brezposelnih oseb. Kot del novega medgeneracijskega pristopa, ki ga spodbuja prenovljena Lizbonska strategija, se bo zagotavljal dostop do usposabljanja in zaposlitve v celotnem aktivnem obdobju, tako da bo pri vključevanju v ukrepe posebna pozornost namenjena mladim do 26 let, iskalcem prve zaposlitve ter starejšim med 55. in 64. letom starosti.
 • Uvaja se definicija suficitarnih/deficitarnih poklicev kot nov kriterij pri prednostnem vključevanju v ukrepe APZ, predvsem v programe usposabljanja. Deficitarnost/suficitarnost poklicev se bo določala po posameznih območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje glede na potrebe delodajalcev v teh območjih.
 • Posebna pozornost bo v letu 2006 namenjena programom usposabljanja brezposelnih, predvsem kot pomoč pri prehodu v poklicnem statusu in poklicni mobilnosti – spodbujal se bo predvsem prehod iz suficitarnega poklica v deficitarni poklic.
 • V Program ukrepov smo umestili tudi aktivnosti splošnega svetovanja in informiranja (v okviru 1. ukrepa), ki ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje prek svetovalcev zaposlitve in drugih uslužbencev zavoda, ki se sicer izvaja in financira v okviru redne dejavnosti zavoda. Te aktivnosti so namenjene vsem brezposelnim osebam, pa tudi presežnim delavcem, zaposlenim, kakor tudi mladim, ki še niso stopili na trg dela, z namenom spodbujanja vseh, da aktivno pristopijo k načrtovanju kariere in reševanju lastne brezposelnosti.
 • S pomočjo pilotnih, eksperimentalnih projektov se bodo iskale nove rešitve za vključevanje ciljnih skupin na trg dela. Izvedla se bo promocija zaposlovanja starejše delovne sile. Z bojem proti starostni diskriminaciji na trgu delovne sile v Sloveniji želimo spremeniti odnos splošne javnosti in še posebej delodajalcev do starejših delavcev in na ta način spodbuditi njihovo zaposlovanje.

Že ob spremembi programa APZ 2005 v avgustu 2005 je MDDSZ pričelo s pospeševanjem razvoja novih zaposlitev, predvsem v storitvenih dejavnostih in na področju dejavnosti, ki pomenijo širitev ponudbe socialnih storitev, ter pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti na področju storitev za posameznike in podjetja.

V letu 2006 se bo z navedenimi aktivnostmi še intenzivneje nadaljevalo – tudi s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada.

Posebna pozornost bo v letu 2006 namenjena učinkovitosti ukrepov APZ in učinkovitosti njihovega izvajanja, s sprotnim spremljanjem izvajanja in nadzorom, opravljeno pa bo tudi ocenjevanje ukrepov, ki ga bo izvedel zunanji ocenjevalec.

Tudi pri pravi Programa ukrepov APZ 2006 smo sledili pristopu, ki smo ga uvedli v letu 2005, tako da Program ukrepov APZ vključuje vse elemente, ki jih predpisuje Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, podrobnejša vsebina in način izvedbe posameznih ukrepov pa bo opredeljena v katalogu ukrepov APZ, ki ga bo pripravil Zavod RS za zaposlovanje v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve.

Iz spodnjega pregleda je razvidno, da bo skoraj 40% vseh sredstev, ki so na voljo za Program APZ 2006, namenjenih za ukrep Usposabljanje in izobraževanje, 32% vseh sredstev bo namenjeno ukrepu Neposredno ustvarjanje novih delovnih mest, 19% pa ukrepu Spodbude za zaposlovanje.

Pregled ukrepov APZ 2006 s predvidenimi finančnimi vrednostmi:

 • Poklicna orientacija in pomoč pri zaposlitvi: 1.037.927.000 SIT (5,3% vseh sredstev)
 • Usposabljanje in izobraževanje: 7.714.019.307 SIT (39,5% )
 • Spodbude za zaposlovanje: 3.724.999.799 SIT (19,1%)
 • Neposredno ustvarjanje novih delovnih mest: 6.209.555.116 SIT (31,8%)
 • Eksperimentalni programi: 840.440.000 SIT (4,3%)
 • SKUPAJ: 19.526.941.222 SIT (100,0%).

Predvidevamo, da se bo s pomočjo ukrepov APZ 2006 redno zaposlilo 15.900 brezposelnih, 5.300 bo zaposlitev dobilo prek javnih del, 2.700 brezposelnih se bo samozaposlilo. V okviru programov, katerih namen je ohranjanje delovnih mest, predvidevamo ohranitev približno 1.000 delovnih mest, ki so ogrožena zaradi procesa prestrukturiranja ali zaradi naravnih nesreč in nepredvidenih poslovnih dogodkov.

Sredstva za financiranje Programa ukrepov APZ za 2006, v skupni višini 19.526.941.222,00 tolarjev, bodo zagotovljena:

 • iz državnega proračuna v skupni višini 11.681.316.000,00 SIT
 • iz sredstev ESS in lastne udeležbe RS 6.949.278.879,00 SIT
 • iz sredstev PHARE 896.346.343,00 SIT.]

Služba za odnose z javnostmi

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

<- Nazaj na: Sporočila za javnost

 
  Na vrh
 

Naročilo publikacij

V okviru komunikacijske strategije Vlade RS bo izdanih več tematskih publikacij.

Lahko si jih ogledate v pdf formatu ali naročite tudi brezplačne tiskane različice.