domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 30: Tehnološka agencija Slovenije – sprememba pravnega statusa

Opis ukrepa:

Sprememba pravnega statusa Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA)

Namen:

Pristojno ministrstvo za TIA postane »Ministrstvo za razvoj« (MR), ki se ustanovi kot vladna služba z nalogo koordinacije izvajanja reform in jo vodi minister brez listnice. S tem se prenese na novo ministrstvo tudi ustrezne vsebine in razvojne programe, ki jih je skladno z ustanovnim aktom dolžna izvajati agencija.

TIA je ena najpomembnejših izvajalskih institucij za doseganje ciljev Strategije razvoja Slovenije in izvajanje Nacionalnega razvojno raziskovalnega programa Slovenije.

Njena osrednja naloga je pospeševanje tehnološkega razvoja, inovativnosti in tehnološkega podjetništva z namenom dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Delovanje TIA mora slediti zgledu tehnološko najbolj naprednih gospodarstev Finske, Irske, ZDA. Izoblikovati in udejanjiti mora hitre, enostavne in pregledne mehanizme spodbud ter za njih iskati in dobiti finančno podporo, tako iz državnega proračuna, kot tudi od domačih in mednarodnih gospodarskih in zasebnih virov.

Predlog sprememb:

  • Statusna sprememba TIA s spremembo ustreznih aktov;
  • Posledično se prenesejo vsebine in kadri TIA na Ministrstvo za razvoj;
  • Dogovoriti se o razmejitvi pristojnosti nad sredstvi in kadri na področju tehnološkega razvoja (postavka 504) med MVZT, MG, MORS, MR (ob sodelovanju MF).

Učinki:

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije kot implementacijska institucija države bo lahko izvajala dejavnost neodvisno od »znanstvenega lobija«, kar bo prispevalo k intenzivnemu tehnološkemu razvoju in dvigu konkurenčnosti Slovenije.

Agencija bo z aktivno politiko pospešila gospodarski razvoj slovenskih podjetij in povečevala vlaganje sredstev privatnega sektorja v RR. Glavni učinek bo gospodarski razvoj in rast konkurenčnosti Slovenije ter višanje RR/BDP kot enega od pomembnih ciljev Lizbonske strategije.

Potrebne zakonske (in podzakonske) spremembe:

Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, v nadaljevanju: Sklep) določa, da je pristojno ministrstvo za gospodarstvo. Sklep je potrebno uskladiti.

Nosilci:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za razvoj, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance.

Sredstva:

Za poslovanje TIA je v letih 2006 in 2007 predvideno 275 mio SIT, ki so rezervirani na postavki Ministrstva za gospodarstvo

Odprta vprašanja:

Po zgledu tujih uspešnih agencij (finski TEKES) je nujno v agencijo vključiti projekte kot so: IRC (Inovacijski relejni center), Eureka, tehnološke platforme, in druge mednarodne projekte s področja tehnološkega razvoja, ki so trenutno pod okriljem različnih institucij in zato slabo povezani in koordinirani.

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.