domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 37: Presoja učinkov predpisov

Namen:

Spremeniti ali odpraviti predpise, ki so neučinkoviti in povzročajo nepotrebne stroške zasebnemu sektorju.

Predlogi sprememb:

  • Vzpostavi naj se mehanizem presoje učinkov predpisov (“regulatory impact assessment”), zlasti z vidika njihovega vpliva na konkurenco (ali omejujejo svobodno gospodarsko pobudo in ali je to ekonomsko upravičeno) in na administrativno breme podjetij. Posebej naj se tudi ugotovi in odpravi primere, ko se je s sklicevanjem na evropsko regulativo uvajalo nepotrebno visoke in omejujoče standarde in druge predpise;
  • Vlada naj sprejme program odprave administrativnih ovir, ki bo zavezujoč za ministrstva pri pripravi normativnega in drugih programov dela;
  • Glavna nosilca presoje učinkov predpisov (»gatekeeper«) sta vladna služba, pristojna za koordinacijo razvoja (glede ekonomskih in socialnih učinkov) in Ministrstvo za javno upravo (glede administrativnih bremen);
  • Določijo naj se standardi sodelovanja zainteresirane javnosti (deležnikov) pred sprejemanjem vseh novih predpisov, prednostno na gospodarskem področju. Nosilec priprave standardov in izvajalec nadzora nad njihovim spoštovanjem je Ministrstvo za javno upravo;
  • Pri vseh navedenih ukrepih naj se posebej upošteva vidik malih in srednjih podjetij, ki so za administrativno in regulativno breme posebej občutljiva.

Ocena učinkov:

Večja ekonomska učinkovitost regulacije in zmanjšanje administrativnih bremen.

Nosilci:

Ministrstvo za gospodarstvo; Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo, pristojno za koordinacijo izvajanja strukturnih reform.

Odprta vprašanja:

Preučiti smiselnost izvedbe RIA tudi za že veljavne predpise.

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.