domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 46: Določitev operativnih programov in izvajalskih struktur za kohezijsko politiko 2007-2013

Opis ukrepa

Za pripravo novih programskih dokumentov je potrebno takoj določiti število in vsebino operativnih programov ter za tem takoj pristopiti k pripravi njihove vsebine in izvedbenih struktur.

Namen

V procesu priprave operativnih programov bo potrebno razumeti potrebe trga oziroma razvoja ter na tej osnovi pripraviti operativne programe. Temu bodo podrejene tudi izvedbene strukture programa, ki bodo najbolje ustrezale ukrepom ter jih usposobiti za izvajanje ukrepov.

Predlog sprememb:

  • Analiza vseh regionalnih programov in določitev naborov projektov za direktno financiranje;
  • Razvit, hiter in učinkovit sistem razdeljevanja sredstev za male projekte;
  • Regije se v svojih razvojnih programih ukvarjajo z nacionalnimi sistemskimi vprašanji (šolstvo na vseh ravneh, ravnanje z odpadki, varstvo pred poplavami, spremljanje stanja okolja, splošen tehnološki razvoj, štipendijske sheme in tako naprej). Takšne ukrepe in projekte regij je potrebno povezati med regijami in jim dodeliti status nacionalnih projektov, s katerimi se bo ukvarjala država medtem ko je treba regionalne posebnosti reševati na regionalni ravni.

Ocena učinkov:

  • Kakovostno načrtovanje in vrednotenje programov je ključ uspeha razdeljevanja in učinkovite rabe javnih evropskih in domačih javnih sredstev. Skozi proces načrtovanja promotorji projektov in njihovi nosilci dobijo dovolj informacij, ki omogočajo pripravo kakovostnih projektov, katerih izvedba bo prispevala k doseganju ciljev države in regij.
  • Razvojni programi morajo, če želimo z njimi doseči razvojne preskoke odsevati zahteve kakovosti projektov od ustreznosti (ustrezni projekti glede na potrebe in sposobnosti države in regij), izvedljivosti (z ustreznimi izvedbenimi organizacijami, ki so finančno in vsebinsko dovolj usposobljene projekte izvesti in jih naprej kakovostno voditi) do trajnosti (ob ustrezni koncentraciji sredstev je potrebno zagotoviti rešitev oziroma ureditev določenega sektorja za vedno brez da bo pozneje potrebno še vlagati javna sredstva).

Potrebne zakonske spremembe:

Ni potrebno

Nosilci:

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Resorna ministrstva

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.