domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Prestrukturiranje javnih financ

Doseganje vzdržnega proračunskega primanjkljaja in zniževanje strukturnega primanjkljaja

Doseganje vzdržnega proračunskega primanjkljaja in zniževanje strukturnega primanjkljaja širšega sektorja države vse do leta 2010 je eden temeljnih ciljev javnofinančne politike na srednji in dolgi rok.

Za dosego tega cilja je treba znižati delež javnofinančnih odhodkov v BDP. Scenarij, s pomočjo katerega smo določili potreben obseg zniževanja odhodkov, temelji na predpostavki odsotnosti dodatnih sistemskih sprememb, upošteva pa vse v tem trenutku javno predstavljene spremembe (npr. postopna odprava davka na plačilno listo).

Pri simulaciji smo sledili tudi priporočilu Pakta stabilnosti in rasti, da je letno usklajevanje tekočega salda s ciljnim saldom po letu 2006 v povprečju na ravni 0.5% BDP. Fiskalni cilj je kvantificiran tako, da je javnofinančni saldo v letu 2010 izravnan, dolg RS pa naj bi se v letu 2010 znižal pod 25% BDP.

 

Znižanje odhodkov za predstavljeni znesek predstavlja okvir za izpeljavo reform

Znotraj tega okvira zmanjšanih javnofinančnih odhodkov pa bo treba zagotoviti tudi njihovo prestrukturiranje k bolj razvojni usmerjenosti, denimo za sofinanciranje projektov financiranih iz skladov EU.

Vendar bo za njihovo izvedbo potrebno spremeniti tudi način priprave proračuna.

Delno lahko k večji fleksibilnosti prispeva že dosledno izvajanje že sprejetih »pravil« priprave proračuna. Ključne spremembe postopka pa se nanašajo na sprejem pravil, ki bodo omogočila določanje in spremljanje odhodkov glede programskih oziroma ekonomskih namenov ter vrednotenja rezultatov glavnih programov in projektov, financiranih z javnofinančnimi sredstvi.

 

Spoštovanje javnofinančnih omejitev zagotavlja obvladljiv fiskalnčni položaj

Spoštovanje predlaganih javnofinančnih omejitev zagotavlja pot k obvladljivemu fiskalnemu položaju ob upoštevanju upadanja deleža prihodkov, ki izhaja tako iz gospodarskih gibanj (povečevanje deleža izvoza in upadanje deleža domače porabe, izpad prihodkov po vstopu v EU) kot iz usmeritev ekonomske politike (cilj razbremenitve gospodarstva).

Predlagano postopno zmanjševanje javnofinančnih odhodkov bo doseženo s spremembo načina načrtovanja proračuna, vključno z restriktivnimi pravili za rast neposrednih izdatkov države, ter s pomočjo ukrepov, ki so jih predlagale druge skupine Odbora za reforme.

V nadaljevanju dela bomo natančno ocenili javnofinančne učinke teh sprememb in jih po potrebi dopolnili tako, da bo doseženo zadostno krčenje javnofinančnih odhodkov.

 

Prestrukturiranje dohodkov da bodo skladni s strateškimi cilji države

Za doseganje ciljev Strategije razvoja Slovenije pa bo poleg znižanja odhodkov potrebno tudi njihovo prestrukturiranje tako, da bodo v večji meri kot doslej skladni s strateškimi cilji države .

Skupina bo v nadaljevanju dela pripravila predlog srednjeročnega scenarija prestrukturiranja namenske strukture javne porabe, ki bo izhajala iz ciljev strategije, predlogov drugih skupin in mednarodnih primerjav.

Raziskave

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.