domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 31: Tehnološki in inovativni programi za rast gospodarstva

Opis ukrepa:

V okviru tehnoloških programov za rast gospodarstva bodo sofinancirani tehnološki projekti podjetij, ki izkazujejo visoke tehnologije, dvig tehnoloških procesov, storitev ali izdelkov podjetij, inovativnost, sodelovanje z institucijami znanja, malimi in srednjimi podjetji, visoko dodano vrednost, novosti, zaposlitve, ekološko sprejemljivost, uporabno znanost in mednarodno sodelovanje.

Programi sofinanciranja bodo usmerjeni predvsem v prioritetne panoge, opredeljene v SRS. Manjši del sredstev bo namenjen tudi za inovativne programe, ki so panožno izven SRS ali so tvegani.

Namreč, konkurenčnost gospodarstva je v veliki meri odvisna od podjetniške dejavnosti in sposobnosti inoviranja in tveganja.

Namen:

 • Osnovni namen tehnoloških programov za rast gospodarstva je pospešitev konkurenčnosti slovenskih podjetij s tem, da se spodbuja razvijanje in udejanjanje svetovnih tehnologij in uporabnega znanja.
 • Namen sofinanciranja razvojnih tehnoloških programov za gospodarstvo je spodbujanje razvoja na specifičnih področjih industrije ter ustvarjanje višjih rezultatov v poslovnem sektorju. Konkretni rezultati tehnoloških programov bodo novi produkti, storitve in procesi, splošen dvig tehnološke razvitosti podjetij in posledično vzpostavitev pogojev za rast Slovenije v ustvarjalno družbo;
 • Namen financiranja programov za spodbujanje podjetniške inovativnosti pa je povečanje števila inovativnih podjetij v Sloveniji, in sicer na vseh področjih, ne le na področju visoke tehnologije;
 • Ukrep bo neposredno s kriteriji in posredno z ustvarjanjem ugodne ponudbe podjetij spodbujal vlaganje tveganega kapitala v gospodarstvo.

Predlogi sprememb:

 • Oblikovanje novega učinkovitega, transparentnega in enostavnega mehanizma dodeljevanja finančnih sredstev podjetjem po vzoru uspešnih tujih praks;
 • Tehnološki programi za rast gospodarstva bodo načrtovani in oblikovani v sodelovanju s podjetji in institucijami znanja, oblikovanje programov bo potekalo v obliki delovnih skupin in odprtih seminarjev;
 • Vsak program bo imel komisijo, koordinatorja in odgovorno osebo na Tehnološki agenciji;
 • Izvajali se bodo odprti razpisi, kjer se sredstva dodeljujejo, ko so potrebna, do porabe sredstev;
 • Programi bodo potekali od 3 do 5 let;
 • V okviru programa se sofinancira polovica projekta, za polovico je potrebna udeležba podjetij;
 • Izvajala se bo predevalvacija projektov z namenom identificirati najbolj obetavne.
 • Neodvisno ocenjevanje programov po mednarodno primerljivih kriterijih s pomočjo domačih in tujih evalvatorjev;
 • Spremljanje projekta in njegove učinkovitosti neprestano na terenu.

Ocena učinkov:

 • Poenostavitev birokratskih postopkov za pridobivanje javnih sredstev za podjetja na nivo najbolj konkurenčnih svetovnih gospodarstev;
 • Oblikovanje ugodnejšega okolja za večja vlaganja v R&R, nove investicije ali zaposlovanje;
 • Ustvarjanje pogojev za privabljanje tujega tveganega kapitala;
 • Ustvarjanje visoke dodane vrednosti podjetij ter s tem posledično novih delovnih mest;
 • Povečanje števila inovacij in inovativnih podjetij kot pomemben faktor ocene konkurenčnosti, ki je za Slovenijo trenutno izredno nizek;
 • Izboljšanje produktov, procesov in postopkov, kar vodi v povečano nacionalno produktivnost;
 • Zvišanje konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva. Dvig v lestvici konkurenčnosti.

Potrebne zakonske spremembe:

Zakon o javnih financah

Zakon o izvrševanju proračuna RS

Pravilnik o izvedbi razpisov tehnoloških programov za rast gospodarstva

Nosilci:

Tehnološka agencija Slovenije

Sredstva:

 • proračunske postavke za tehnološki razvoj v skladu z dogovorom (ukrep 30) in sredstva iz privatizacije (po vzoru Finske);
 • predvidoma 7 milijard in v letu 2006 in 10 milijard SIT v letu 2007.

Odprta vprašanja:

Definirati je potrebno sredstva in programe, ki so rezervirani za tehnološki razvoj in rast gospodarstva in jih s tem ukrepom spremeniti v nov učinkovit mehanizem

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.