Sporočila za javnost

Sedma seja Strateškega sveta za gospodarski razvoj

LJUBLJANA

17.05.2007

Strateški svet za gospodarski razvoj je na svoji 7. seji osrednjo pozornost namenil razpravi o javnem sektorju s poudarkom na razmerju med javnim in zasebnim na primeru zdravstva in visokega šolstva. Uvodni poročili sta pripravila dr. Marko Kranjec za področje zdravstva in dr. Milena Bevc za področje visokega šolstva.

V zahodni Evropi se dogajajo pomembni premiki na področju javnega sektorja, posebej na področju zdravstva in šolstva. Ključne besede so izbira in konkurenca: izbira za potrošnike, konkurenca med ponudniki. Rešitve se iščejo v reformi javnega sektorja. Osnovni sistem je namreč javni sistem zdravstva in šolstva, vključno z visokim šolstvom. Gleda na to, da država odgovarja, da bo storitev zdravstva in izobraževanja zagotovljena, država vzpostavi javni nacionalni sistem zdravstvenega varstva in šolstva.

 

Javni sistem sestoji iz štirih prvin: financiranje, proizvodnja, distribucija storitev in regulacija zdravstva in visokega šolstva. Ena od metod reform javnega sektorja je pripuščanje zasebnega sektorja, tako na področju financiranja in proizvodnje storitev in bolj tržno razdeljevanje storitev. Kombinacija javnega in zasebnega sektorja je ena velikih idej na področju organizacije javnega sektorja. Namen razprave na Strateškem svetu je bil, da to vprašanje osvetli na primeru zdravstva in visokega šolstva.

 

Uvodna predstavitev na seji Strateškega sveta je poudarila, da slovenska zdravstvena politika mora nadaljevati z iskanjem odgovorov na strateška vprašanja. Politično in strokovno je potrebno na novo opredeliti osnovno košaro pravic, ki jih bo pokrivalo obvezno zdravstveno zavarovanje. Zaradi nadzora deleža, ki ga bo slovenska družba morala nameniti za zdravstvo je potrebno izdelati zanesljive prognoze izdatkov po starostnih skupinah in projekcije po različnih bolezenskih skupinah.

 

Za povečanje mikroekonomske učinkovitosti izvajalcev je potrebno nadgraditi projekt spremljanja fizične in stroškovne učinkovitosti javnih zavodov. Potrebna je institucionalna reorganizacija izvajalcev, spremembe v načinu vodenja in upravljanja ter nagrajevanja. Potrebno je vzpostaviti pogoje za enakopravno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja o okviru sistema javnega zdravstva. Potrebna je večja vloga regulative na področju financiranja, proizvodnje in distribucije storitev. Podobna stališča, z ustrezno prilagoditvijo, bi bilo mogoče uporabiti tudi za javni sistem visokega šolstva.

 

Osnovno sporočilo uvodne prestavitve na seji Strateškega sveta je bilo, da je povečanje zasebnega financiranja rednega dodiplomskega študija v Sloveniji potrebno in upravičeno. Ključen pogoj za uvedbo take spremembe je, da je potrebno upoštevati celovitost sistema financiranja visokega šolstva in da je potrebno spoštovati načelo pravičnosti z vidika zagotavljanja enakosti možnosti visokega izobraževanja, načelo zadostnosti sredstev in učinkovitosti.

 

Pri obravnavi sistema financiranja iz javnih sredstev je potrebno upoštevati tako financiranje izobraževalnih ustanov kot tudi finančno pomoč študentom. Strateški svet je razpravljal in se seznanil s tekočimi gospodarskimi gibanji v prvih treh mesecih letošnjega leta.

 

Strateški svet za gospodarski razvoj

 

 

<- Nazaj na: Sporočila za javnost