domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Dialog  Vprašanja in odgovori  Pogosto zastavljena vprasanja 

Pogosto zastavljena vprasanja

Povečaj pisavo Natisni stran

Kje v Pomurju naj bi bile umeščene posamezne dejavnosti v okviru projekta OKO?

 

Pomurje bo s projektom OKO pridobilo tehnološki center, transportno-logistični center ter višješolsko izobraževalno središče, katerih cilj je razvoj inovativnega okolja, ki bo zagotovilo konkurenčne lokacije s povečanjem prenosa znanja iz domačega in tujega okolja v tržne proizvode.

Osnovni podatki o projektu OKO Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023

Naziv projekta: IZGRADNJA GOSPODARSKEGA SREDIŠČA OKO V POMURJU
Višina sredstev (v evrih): 100 milijonov EURO
Vodja projektne skupine: dr. Metka Gorišek

Predvideno št. podprojektov: 3 

 • Izgradnja Tehnološkega centra
 • Transportno-logistični center
 • Projekt višješolskega izobraževalnega centra

Podprojekti projekta OKO sestavljajo tri temeljne razvojne stebre:

I. SOIC – Severna obrtno-industrijska cona
Gre za projekte razvoja Severne obrtno industrijske cone in razvojne projekte namenjene MSP ter spodbujanju spin-off podjetij.

II. TLDC - Transportno-logistično-distribucijski center
Projekti so namenjeni razvoju mesta Murska Sobote, kot čezmejnega regijskega transportnologistično-distribucijskega središča.

III. VIS – Visokošolski izobraževalni center Gre za projekte razvoja visokošolskega središča z vso pripadajočo infrastrukturo in povezovanjem visokih šol, novih fakultet, nosilcev izobraževanja in usposabljanja s programi prilagojenimi potrebami gospodarstva in negospodarstva.

Nosilec projekta: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

Partnerji v projektu:
Stalni partner pri izvedbi celotnega programa:

 • Razvojni center Murska Sobota;

Posvetovalno telo:

 • Svet pomurske regije, ki bo oblikoval projektno skupino. Le-ta še ni uradno formirana.

Lokacija izvedbe: Pomurje – regijsko središče Murska Sobota

Splošni cilji:
Murska Sobota je regijsko središče v osrčju Pomurja, regije, ki se sooča z več izzivi in, ki nujno potrebujejo regijski konsenz: Izzivi na katerih gradi mesto Murska Sobota, kot regijsko središče svoj, v letu 2006, razvit program je:

 • rast in razvoj partnerstva
 • inovativne podjetniške povezave
 • 5 prometni koridor
 • dvig splošne izobraženosti prebivalstva
 • trajnostni razvoj regije

Program OKO pa ne želi samo vplivati na razvoj mesta Murska Sobota oz. mestne občine Murska Sobota temveč vplivati na trajnostni razvoj Pomurja. Menimo, da je zato nujno najti v regiji odgovore na vprašanje, kakšne so naše zmožnosti na področju raziskav in razvoja, kako bomo zagotavljali možnosti in zmožnosti za razvoj le-tega ter od kod bomo črpali vire. Prav tako je potrebno odgovoriti na vprašanje vodenja, ki se nanaša na zmožnost strateškega vodenja in sodelovanja, medregijskega, čezmejnega in transnacionalnega strateškega povezovanja ter krepitve profila regije. Odpira se tudi vprašanje mobilnosti, ki je povezano z dostopnostjo infrastrukture. V gospodarstvu je potrebno ustrezno podpreti in ustvariti pogoje za razvoj okolja naklonjenega podjetništvu, podjetniškemu povezovanju, okolju, ki bo prispevalo h kulturi in pozitivnemu imageu regije. To pomeni, da je potrebno vzpostaviti sočasno tudi fizično in socialno atraktivno okolje, ki bo hkrati omogočalo tudi razvoj javnega zdravstva, socialne oskrbe, itd. ter omogočilo kakovostno naravno okolje bivanja.

Vse to sočasno pomeni trajnostni razvoj regijskega središča in regije, ki ga obdaja. Da bi cilje, ki smo si jih zadali lažje dosegli smo program OKO razdelili na štiri temeljne razvojne stebre:

 1. SOIC
 2. TLDC
 3. VIS

Namen: (specifični, konkretni cilji projekta in pod-projektov)

Projekt OKO
Celostni trajnostni razvoj regijskega središča.

Podprojekti:

I. SOICprojekti razvoja Severne obrtno industrijske cone in razvojni projekti namenjeni MSP ter spodbujanju spin-off podjetij. Lokalne oblasti igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju pogojev za uspešno delovanje lokalnega gospodarstva. Vpliv oblasti se nanaša tako na zagotavljanje primernih spodbud domačim podjetjem pri nadgrajevanju njihovih aktivnosti in razvoja, kot na zagotavljanje potrebnih osnovnih inputov, kot so izobraževalne institucije in osnovna infrastruktura. To pa še ne zagotavlja globalizacije lokalnega območja. Na globalizacijo se morajo pripraviti tako podjetja kot oblast. Podjetja morajo predvsem usmeriti strategijo razvoja v smeri krepitve temeljnih sposobnostih podjetja, medtem ko se mora oblast osredotočiti na kar najboljše izkoriščanje temeljnih sposobnosti, ki jih imajo podjetja.

II. TLDCtransportno-logistično-distribucijski center – projekti namenjeni razvoju Murske Sobote, kot čezmejnega transportno-logistično-distribucijskega središča. Za gospodarstvo s hitrim transportnim sistemom in informacijsko-komunikacijskim omrežjem in dostopom do globalnih trgov je še vedno pomembna lokacija, kar izhaja iz koncentracije specializiranih znanj in sposobnosti, institucij, konkurentov, sorodnih ali navezujočih se panog, strank. V teh koncentracijah so razvita družbena in poslovna razmerja, dostop do informacij je bistveno olajšan, poraja se več iniciativ in drugih prednosti za proizvodnjo in njeno rast. Potem je v teh koncentracijah zagotovljen tudi določen življenjski standard in vse podporne institucije (šole, zdravstvo, sociala, itd.). Res pa je, da se spremembe nenehno dogajajo in da so mnoge regije sveta deležne hipnega in nedojemljivega vala sprememb, kjer gospodarska razvitost prekaša mišljenjske vzorce prebivalcev za dekado ali dve in s tem prihaja do pešanja podpornih in tudi nujnih segmentov gospodarskega, družbenega in političnega življenja. Po mnenju snovalcev projekta, je prednost Pomurja, da leži na prepihu držav in ima možnost da se razvije v uspešno regijo. Vendar ne želijo razvoja za vsako ceno, temveč želijo graditi na trajnostnem razvoju, ki omogoča skladno sledenje razvoju na vseh ravneh z manj bolečimi odkloni.

III. VIS – Eden izmed ključnih faktorjev v ekonomiji znanja je medpodjetniško povezovanje ter povezovanje gospodarstva z R&R institucijami. Univerzitetna mesta vedno intenzivneje podpirajo nastanek novih poslovnih središč z značilnim poudarkom na določeni stroki. V Pomurju so tu šele na začetku poti. Projekti razvoja visokošolskega središča z vso pripadajočo infrastrukturo in povezovanjem visokih šol, nosilcev izobraževanja in usposabljanja ter morebitnih novih fakultet so v začetni fazi. Znotraj tega stebra se bodo razvijali projekti vzpostavitve inštitutov, ki se bodo navezali na gospodarstvo in negospodarstvo. Tehnološki parki in centri, ki se oblikujejo glede na potrebe gospodarstva, se lahko sofinancirajo iz državnih sredstev v okviru projektov, ki so namenjeni racionalizaciji izrabe raziskovalno razvojne infrastrukture. Prav tako so namenjeni spodbujanju trajnejše medsebojno povezovalne raziskovalne in razvojne sfere ter gospodarstva, razvojnemu povezovanju gospodarskih 8 organizacij znotraj gospodarske panoge oz. regije, pomoči gospodarskim organizacijam za lažji dostop do rezultatov raziskav, novih tehnologij in znanj.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo

Nazaj

 
  Na vrh
 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.