domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 51: Uspešnejša politika zaposlovanja

Namen:

Uveljaviti širše razumevanje politike zaposlovanja kot izrazito medsektorske (izobraževalna in politika vseživljenjskega izobraževanja, socialna, ekonomska, delovna razmerja idr.), ki se dopolnjuje s programom aktivne politike zaposlovanja (APZ) kot naborom ukrepov in posebnih pristopov (projektov) za neposredno poseganje na trg dela zaradi odpravljanja tistih problemov, ki jih ostale politike ne morejo učinkovito in kratkoročno odpravljati.

Predlogi sprememb:

  • Vsebinsko združevanje programov APZ v programe, ki bodo imeli jasno opredeljen namen ter s tem preseči sedanjo razdrobljenost APZ programov ter istočasno zagotoviti njihovo večjo preglednost in izvedbeno učinkovitost;
  • V pripravi eno- oz. večletnih programov APZ ločiti ukrepe, ki se bodo izvajali horizontalno po stabilnih izvedbenih shemah ter s stabilnim financiranjem iz integralnega proračuna (izvajanje na območju celotne države) ter posebne pristope/projekte, ki bodo predmet razpisov in sofinanciranja iz drugih virov (npr. ESS in drugi viri) ter bodo namenjeni aktiviranju regijskih partnerjev pri razreševanju specifičnih problemov brezposelnosti posameznih regij in spodbujanju povezav regijskih zaposlitvenih projektov z ostalimi regijskimi razvojnimi projekti (razvoj podeželja, spodbujanje podjetniških inovacij, razvoj poslovno-obrtnih con ipd.);
  • Dodatno usposabljanje ali pre-usposabljanje svetovalcev za zaposlitev;
  • Decentralizacija odločanja pri izboru ciljnih skupin brezposelnih za njihovo vključevanje v horizontalne ukrepe APZ in oblikovanja programov glede na posebnosti regijskih trgov dela oz. regijske brezposelnosti in s tem povečati vlogo in odgovornost socialnih partnerjev v posameznih regijah;
  • Izvedba evalvacij učinkovitosti programov in ukrepov APZ s strani neodvisnih evalvatorjev;
  • Boljše obveščanje delodajalcev o ukrepih;
  • Večje aktiviranje težje zaposljivih kategorij (invalidi, manjšine, starejši) z ukrepi APZ s ciljem večje integracije, da ne bodo odvisni od socialnih pomoči;
  • Spodbujanje zaposlovanja žensk s ciljem zmanjšanja zaposlitvenih rizikov za delodajalce, zlasti v obdobju odločanja za starševstvo na način subvencioniranja nadomestne zaposlitve ali zaposlitve po zaključku porodniškega dopusta, da bi dosegli večjo rodnost in s tem zmanjšali strukturne probleme žensk;
  • Bistveno povečati število udeležencev v programu usposabljanja na delovnem mestu za zagotovitev kriterija potreb po delavcih pri delodajalcih.

Ocena učinkov:

Preprečevanje prehajanja brezposelnih v dolgotrajno brezposelnost, povečanje učinkovitosti posredovanja zaposlitev in zaposlenosti, bolj učinkovito in pregledno izvajanje APZ ob povečani vlogi in odgovornosti regionalnih partnerjev .

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za gospodarstvo; Služba vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.