domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 22: Razvoj finančnega sektorja v podporo umiku države iz gospodarstva

Namen:

Finančni sektor v Sloveniji trenutno še ne more zagotoviti ustrezne podpore za umik države iz gospodarstva, saj najpomembnejše igralce med zavarovalnicami, bankami in upravljavci premoženja (KAD, SOD) še vedno obvladuje država. V tem sektorju je potrebno:

 • Izpeljati privatizacijo največjih finančnih družb (NKBM, Zavarovalnica Triglav, NLB);
 • Opraviti konsolidacijo in povezovanje na ekonomski osnovi, kjer pa država kot lastnica naj ne bi imela vodilne vloge pri stebričenju, ampak bi moral biti upoštevan predvsem poslovni interes posameznih gospodarskih subjektov;
 • Povečati absorpcijsko sposobnost tega sektorja, ki bi moral aktivneje sodelovati kot portfeljski investitor pri napovedanem umiku države iz gospodarstva. Največja možnost je pri odpravi sprememb zajamčenega donosa pri skladih pokojninskega zavarovanja;
 • Uskladiti regulativo z direktivami EU ter sprejeti zakonodajni okvir za finančne institucije in instrumente, ki jih Slovenija še ne pozna.

Slovenska država potrebuje razvit trg kapitala za načrtovani umik iz upravljanja in lastništva najboljših slovenskih podjetij. Aktivno trgovanje z delnicami na borzi, s strani domačih in tujih portfeljskih vlagateljev, omogoča državi, da se postopno umakne iz aktivnega lastništva v javnih delniških družbah, kjer ima manjšinski delež.

Oblikovanje poštene tržne cene za posamezno delnico namreč pomeni, da profesionalni investitorji dnevno, s svojimi nakupi in prodajami, ocenjujejo delo uprav na osnovi javno dostopnih podatkov in primerjav s podobnimi podjetji v mednarodnem okolju.

Tudi sodelovanje pravih domačih in tujih portfeljskih vlagateljev v privatizaciji je možno le ob pogoju, da se z delnicami po privatizaciji organizirano trguje na likvidnem trgu. Naš trg kapitala danes, brez dodatnih zakonodajnih in razvojnih ukrepov, še ne more v celoti podpreti tovrstnih privatizacijskih projektov.

 

Predlog ukrepov za razvoj finančnega sektorja:

 

 • Dopustiti možnost oblikovanja novih pokojninskih skladov tudi brez pogoja zajamčene donosnosti (ukrep 64);
 • Uskladitev z EU zakonodaje za banke, zavarovalnice in trg kapitala (ZTVP-2) in odprava tranzicijskih posebnosti;
 • Zakonodaja za ustanovitev nepremičninskih, venture in hedge skladov (non-UCITS);
 • Preučitev možnosti integracije nadzora;
 • Hipotekarne obveznice in zemljiška knjiga (predlogi zakonskih sprememb so že v valdni obravnavi).

Predlog ukrepov za izboljšanje kapitalskega trga:

 • Spodbujanje novih kotacij v družbah v lasti države, KAD in SOD, ki so primerne za kotacijo;
 • Zakon o delničarstvu zaposlenih in udeležbi zaposlenih v dobičku;
 • Spremembe ZGD za boljše varovanje pravic malih delničarjev;
 • Odprava tranzicijskih posebnosti v ZPRE in uskladitev z EU direktivami;
 • Sprejem kodeksa dobrega upravljanja s strani KAD, SOD;
 • Preglednejše trgovanje z delnicami, ki ne kotirajo na Borzi (netržni papirji) (ZTVP-1B);
 • Poročanje o vseh poslih s tržnimi papirji (ZTVP-1B);
 • Preglednejša ureditev trgovanja s svežnji in zmanjšanje pomena sivega trga (ZTVP-1B);
 • Postopno preoblikovanje privatizacijskih skladov, KAD in SOD v portfeljske finančne investitorje;
 • Spoštovanje pravila najboljše izvedbe posla (best execution) za vse finančne organizacije;
 • Integracija trga kapitala v mednarodne finančne tokove (mednarodna promocija, uskladitev pravil);
 • Poenostavitve obdavčitve na trgu kapitala, ki bodo povečale likvidnost;
 • Znižanje stroškov pri vseh institucijah trga kapitala (Borza, KDD, ATVP).

 

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Zakoni, sprejeti na Vladi:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (U: 22, 24, 25)[1]
 • Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic – fizične osebe pri lastninjenju Zavarovalnice Triglav
 • Zakon o finančni participaciji zaposlenih
 • Zakon o dematerializaciji in javnost podatkov o finančnih naložbah v delnice in obveznice

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.