domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Sklad za razvoj kadrov in štipendijska shema

Projekt Sklad za razvoj kadrov in štipendijska shema bo povzel dosedanje podporne sisteme države ter prek sklada za kadrovski razvoj in sodobnega štipendijskega programa zagotovil povečan pretok znanja med izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom.

Do leta 2023 bomo povečali število razvojnega osebja v celotnem slovenskem gospodarstvu z najmanj univerzitetno izobrazbo za vsaj 5000 ljudi glede na leto 2005. Povečali bomo število razvojnega osebja v gospodarstvu s podiplomsko naravoslovno tehniško izobrazbo za vsaj 3000 ljudi glede na leto 2005.

Predmet projekta

 • Sklad za razvoj kadrov,
 • Štipendijska shema.

Cilji projekta

Povečati pretok znanja med izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja je neposredno povezan z drugimi razvojnimi prioritetami. V Sloveniji je potrebno povezovanje spodbujanja konkurenčnosti, znanosti, izobraževanja in usposabljanja. Na 1000 zaposlenih imamo v Sloveniji okrog pet registriranih raziskovalcev; v EU-15 6,1 in v EU-25 5,4. Slovenija od razvitejših evropskih držav najbolj odstopa po majhnem deležu raziskovalcev v poslovnem sektorju.

Med vsemi raziskovalci je bilo leta 2004 le približno 38 % (okrog 1900) zaposlenih v poslovnem sektorju – za primerjavo: v EU-15 53 % in EU-25 49 %. Podjetja v slovenski predelovalni industriji kot enem ključnih delov slovenskega gospodarstva imajo v povprečju 11,5 % zaposlenih z najmanj višjo izobrazbo, 21,7 % zaposlenih s srednjo izobrazbo ter 66,8 % zaposlenih z manj kot srednjo izobrazbo. Če se osredotočimo na vrhunske strokovnjake, torej pretežno raziskovalce razvojnike z najmanj končanim magisterijem, je v predelovalni industriji zaposlenih le 9,3. Delež magistrov in doktorjev v strukturi zaposlenih je med velikimi podjetji predelovalne industrije le

okrog 7 promilov med srednje velikimi 4 promili ter med malimi podjetji samo 3 promili. Krepitev znanja v gospodarstvu je seveda nujno povezana z vlaganji v razvoj in s tem povezanimi investicijami, hkrati pa z ukrepi politik na trgu dela.

Ponujene priložnosti

Projekt povezuje različne instrumente razvoja človeških virov, ki bodo povečali učinkovitost vsake posamezne sheme. V enoten sklad bodo vključeni: poklicno in strokovno izobraževanje, izobraževanje odraslih, razvojniki za gospodarstvo, krepitev podiplomskega znanja strokovnjakov v gospodarstvu, spodbujanje prehoda raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo, oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na projektih v gospodarstvu, skladi za izobraževanje in usposabljanje za zaposlene, predvsem manj izobraženih.

Učinki projekta

Do leta 2023 bomo povečali število razvojnega osebja v celotnem slovenskem gospodarstvu z najmanj univerzitetno izobrazbo za vsaj 5000 oseb glede na leto 2005. Povečali bomo število razvojnega osebja v gospodarstvu s podiplomsko, naravoslovno tehniško izobrazbo za vsaj 3000 oseb glede na leto 2005. S tem se bo Slovenija uvrstila med tehnološko in gospodarsko najbolj razvite države sveta in z večjo usposobljenostjo povečala možnosti za zaposlitve in varnost zaposlitve.

Delovna skupina

Projektni vodja je Franci Klužer iz Službe Vlade za razvoj Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Člani projektne skupine:

 • Robert Drobnič, generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
 • Elizabeta Skuber, sekretarka, Vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
 • Anka Oražem, Ministrstvo za finance,
 • dr. Magdalena Šverc, državna sekretarka, Ministrstvo za šolstvo in šport,
 • dr. Dušan Lesjak, državni sekretar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • mag. Janko Burgar, namestnik generalnega direktorja, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Ministrstvo za gospodarstvo,
 • Gorazd Jenko, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
 • Karmen Sonjak, direktorica, RRA za Koroško regijo, predstavnica koordinacijske skupine regijskih štipendijskih shem,
 • Polonca Drofenik, generalna sekretarka, Združenje občin Slovenije.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.