domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Gospodarsko središče "Oreh" (Podravje)

Gospodarsko središče OREH v Podravju bo z razvojem podjetniškega in univerzitetnega inkubatorja ter znanstvenega parka v povezavi s kopenskim logističnim centrom izboljšal inovacijsko dejavnost ter pospešil rast novih in obstoječih tehnoloških in netehnoloških podjetij, povečal obseg sodelovanja med podjetji in univerzami ter domače in tuje naložbe v ta del Slovenije.

Predmet projekta

 • Podjetniški inkubator,
 • Univerzitetni inkubator,
 • Znanstveni park,
 • Tehnološki park,
 • Kopenski logistični center,
 • Visokošolski center,
 • Center za obvladovanje lahkih in več-funkcionalnih materialov ALUREG – Slovenska Bistrica,
 • Industrijska cona v Ormožu.

Cilji projekta

Splošni cilj vzpostavitve in spodbujanja nadaljnjega razvoja gospodarsko razvojnega središča je izboljšati inovacijsko dejavnost in pospešiti rast novih in obstoječih tehnoloških in netehnoloških podjetij, povečati sodelovanje med podjetji in univerzami ter povečati domača in tuja vlaganja v ta del Slovenije.

Priložnosti oziroma problemi, ki jih odpravljamo s projektom Podravska regija je po številu prebivalcev druga največja statistična regija (na območju regije živi 16,1 % slovenskega prebivalstva) in z 2170 km2 obsega dobro desetino slovenskega ozemlja ter vključuje v svoje območje kar 34 občin. Po višini BDP na prebivalca je Podravska regija s 83 % državnega povprečja med najmanj razvitimi.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki je že desetletje med najvišjimi v državi, ostaja taka kljub pozitivnim premikom v zadnjih letih (znižanje za 5,8 odstotnih točk) in še vedno močno presega državno povprečje: po najnovejših podatkih ZRSZ (junij 2005) znaša za Slovenijo 10,2 % in za Podravje 14,4 %. Po podatkih Slovenskega podjetniškega observatorija 2004 je bilo v letu 2003 12.686 podjetij, ki so zaposlovala 78.103 delavcev. V malih in srednje velikih podjetij je bilo zaposlenih 49.378 delavcev.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Podravska regija bo vzpostavila gospodarsko razvojno središče, ki bo zajemalo vzpostavitev podjetniškega inkubatorja in znanstveno-tehnološkega parka, nadaljnji razvoj univerzitetnega inkubatorja in kopenskega logističnega centra s poslovno industrijsko cono. Štajerski tehnološki park, ki bo v občini Pesnica, bo opravljal funkcijo regionalnega podjetniškega inkubatorja, katerega naloga bo izgradnja podpornega okolja za rast in razvoj podjetij.

Univerzitetni inkubator Tovarna podjemov bo izgrajeval podjetniško zavest na Univerzi v Mariboru, izvajal podjetniška usposabljanja in svetovanja inovativnim posameznikom in nudil strokovno podporo pri nastajanju in izgradnji spin-off podjetij z Univerze v Mariboru.

Znanstveni park bo vzpostavljen v Mariboru (Tezno), kjer bo deloval kot povezovalni mehanizem med subjekti inovacijskega okolja, fakultetami, inštituti in gospodarstvom, in bo usmerjen v regije, kjer je navzoča Univerza v Mariboru. Vse tri institucije so že sklenile dogovor o usklajeni izgradnji celovitih mehanizmov inovativnega okolja, s katerim so opredelile vloge in odgovornosti nosilcev inovativnega podjetniškega okolja. V občini Hoče-Slivnica bo ustanovljen sodoben kopenski logistični center, ki bo tja privabil tudi industrijo in druge spremljevalne programe (turizem, rekreacija). Lokacija centra je na stičišču transportnih poti (železnica, letališče, avtocesta) in v bližini mesta Maribor.

Izgradnja industrijsko obrtne cone v Ormožu bo omogočila izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in imela ugoden vpliv na zaposlovanje ter s tem na regionalni razvoj na izrazito kmetijskem področju. Vsebinsko dopolnitev pomeni ALUREG - lokacijsko zakrožen v Slovenski Bistrici kot center za celovito obvladovanje lahkih in večfunkcionalnih materialov. V okviru ALUREG-a je predviden visokošolski center za razvoj inženirskih kadrov, tehnološki park, sklad tveganega kapitala in izgradnja industrijske cone.

Učinki projekta

V okviru kopenskega logističnega centra bo zagotovljen nadaljnji razvoj letališča in vzpodbujanje NTI v regijo. Tako bo nastalo 3.200 novih delovnih mest. S tem se bodo bistveno povečala vlaganja v RR ter okrepile vezi med gospodarstvom in univerzami v regiji.

To bo spodbudilo inovacije, kar se bo odražalo v nastanku novih tehnologij in storitev, vplivalo na rast in konkurenčno sposobnost obstoječih in novonastalih visokotehnoloških podjetij ter dvignilo raven RR na univerzah. S spodbujanjem izgradnje in razvoja podjetniškega in inovativnega okolja se bodo ustvarjala tudi nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Delovna skupina

Vodja ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča "Oreh" v Podravju je dr. Metka Gorišek z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča "Oreh" v Podravju:

 • Tadej Burgar, generalni direktor, Direktorat za obrambo in politiko, Ministrstvo za obrambo,
 • Metka Černelč, generalna direktorica, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • dr. Vidic Tomaž, generalni direktor, Direktorat za ceste, Ministrstvo za promet,
 • dr. Primož Pristovšek, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • Lojze Boh, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance,
 • mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
 • mag. Peter Ješovnik, namestnik direktorja, Služba Vlade RS za evropske zadeve.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.