domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 01: Zmanjšanje javnofinančnih odhodkov

Opis ukrepa:

Zmanjšanje javnofinančnih odhodkov v deležu BDP za 2 odstotni točki v obdobju od leta 2005 do leta 2008 in nadaljnji 2 odstotni točki do leta 2012. Postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja in njegova odprava do leta 2010.

 

Namen:

Glavni nameni ukrepa so:

 • Doseči skladnost usmeritev fiskalne politike s cilji, opredeljenimi v Paktu stabilnosti in rasti;
 • Doseči skladnost dejanske ekonomske politike z javnofinančnimi cilji, zapisanimi v Strategiji razvoja Slovenije;
 • Zmanjšati javnofinančna tveganja države povezana z eventualnimi dodatnimi znižanji javnofinančnih prihodkov;
 • Prispevati k razbremenitvi gospodarstva in s tem k spodbujanju konkurenčnosti in gospodarske aktivnosti;
 • Zagotoviti operativnost oziroma potrebno fleksibilnost fiskalne politike za nevtralizacijo morebitnih asimetričnih šokov.

 

Predlogi sprememb:

 • dosledno spoštovanje sprejetih javnofinančnih omejitev,
 • sprememba načina načrtovanja proračuna, vključno z restriktivnimi pravili za rast neposrednih izdatkov države (ukrep 35),
 • racionalizacija poslovanja javnega sektorja (ukrep 36),
 • vzpostavljanje javno zasebnega partnerstva (ukrep 42),
 • prilagoditev vseh sedaj veljavnih strategij, nacionalnih programov in posebnih razvojnih zakonov, ki so medsebojno neusklajeni, prav tako pa ne sledijo usmeritvam in prioritetam Strategije razvoja Slovenije - vsebinska uskladitev s krovnim dokumentom ter hkrati z javnofinančnim okvirom, ki ga predlagamo.

 

Ocena učinkov:

Za dosego ciljnega stanja morajo biti učinki vseh predlaganih ukrepov posameznih skupin enaki ocenjenemu potrebnemu zmanjšanju javnofinančnih odhodkov. Zgornja meja javnofinančnih odhodkov (v % BDP) je prikazana v spodnjima tabelama:

  2004 2005 2006 2007 2008
Prihodki 43.21% 44.10% 43.38% 42.80% 42.67%
Odhodki 44.69% 45.48% 44.78% 44.00% 43.47%
Saldo -1.48% -1.38% -1.40% -1.20% -0.80%
Dolg 27.31 27.05% 26.73% 26.34% 25.52%

  2009 2010 2011 2012 2013
Prihodki 42.16% 42.10% 41.85% 41.70% 41.59%
Odhodki 42.59% 42.09% 41.71% 41.50% 41.48%
Saldo -0.43% 0.01% 0.15% 0.20% 0.11%
Dolg 24.41% 22.93% 21.41% 19.93% 18.63%

Potrebne zakonske spremembe:

Uskladitev sedaj veljavnih razvojnih dokumentov s sprejetim finančnim okvirom, izvajanje predlogov Odbora za reforme.

Nosilci:

MF in druga ministrstva, pristojna za posamezne ukrepe.

Odprta vprašanja:

Pripraviti scenarij prestrukturiranja izdatkov po namenih.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.