domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Brezposelni


Brezposelnost je eden glavnih razlogov za revščino in s tem socialno izključenost. Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji zato posveča posebno pozornost zmanjševanju brezposelnosti.

Deleži brezposelnosti

Brezposelnost, ki se je v zadnjih letih vseskozi zniževala, je v drugi polovici leta 2005 začela ponovno naraščati, pri čemer ostaja stopnja brezposelnosti žensk še vedno precej višja od stopnje brezposelnosti moških.

Tokovi registrirane brezposelnosti se kljub vsemu počasi izboljšujejo, ponovno pa med brezposelnimi narašča število starejših od 50 let ter brezposelnih z višjo in visoko izobrazbo. Delež brezposelnih je visok tudi med mladimi.

Razlike v brezposelnosti po statističnih regijah

Še posebej so velike razlike v stopnji brezposelnosti med statističnimi regijami. Tako je stopnja brezposelnosti v Pomurski regiji, kjer je najvišja, več kot dvakrat večja kot v Goriški regiji, kjer je najnižja.

Obenem se v skladu s podatki ankete o delovni sili zmanjšuje tudi število iskalcev zaposlitve, kar je glede na rast števila registriranih brezposelnih razlog za posebno skrb. To namreč pomeni, da med brezposelnimi narašča delež tistih, ki dela ne iščejo ali delajo na črno.

Delo na črno

Delo na črno pa kljub kratkoročnim koristim ne nudi socialne varnosti na daljši rok in ob odkritju prinaša negativne posledice za osebo, ki dela na črno, in za delodajalca, ki tako delo nudi.

Pet ukrepov neposredno namenjenih boju proti brezposelnosti

Opisano stanje zato zahteva dodatne aktivnosti in spremembe v obstoječi politiki boja proti brezposelnosti, ki bodo pripomogle k nadaljnjemu zmanjševanju števila brezposelnih, k ustvarjanju večjega števila novih delovnih mest ter k zmanjševanju dela na črno.

V okviru paketa reform, ki ga je sprejela Vlada RS, je boju proti brezposelnosti neposredno namenjenih

1. Spodbujati večjo aktivnost brezposelnih oseb

Geslo ukrepa: Morda delodajalec potrebuje ravno mene!

Ukrep Spodbujanja večje aktivnosti brezposelnih oseb je tako namenjen spodbujanju brezposelnih oseb, da sprejmejo delo, in omogočanju ohranjanja njihove delovne aktivnosti oziroma zaposljivosti, s tem pa tudi ohranjanju vsaj minimalne socialne varnosti.

2. Uspešnejša politika zaposlovanja

Geslo ukrepa: Pomagajmo ljudem do služb!

Ukrep Uspešnejša politika zaposlovanja je namenjen boljšemu usklajevanju med posameznimi ukrepi oziroma politikami države, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju brezposelnosti. V okviru tega je posebej izpostavljena aktivna politika zaposlovanja, ki je namenjena odpravljanju tistih problemov na trgu dela, ki jih ostale politike ne morejo učinkovito in kratkoročno odpravljati.

3. Spodbujanje in omogočanje vseživljenjskega učenja

Geslo ukrepa: V znaju je moč!

Ukrep Spodbujanja in omogočanja vseživljenjskega učenja je namenjen izboljšanju možnosti posameznika na trgu dela, saj je ravno nezadostna, neustrezna ali nedokončana izobrazba poglavitni razlog za brezposelnost.

4. Urediti sistem štipendiranja mladih

Geslo ukrepa: Ustrezna izobrazba je prvi korak na uspešni karierni poti!

Ukrep Ureditve sistema štipendiranja za mlade je namenjen povečanju usmerjenosti sistema v reševanje potreb gospodarstva in želi mladim omogočiti, da pridobijo izobrazbo, ki jim bo kasneje prinesla zaposlitev.

5. Povečati prilagodljivost trga dela in olajšati zaposlovanje

Geslo ukrepa: Fleksibilnost na trgu dela - več delovnih mest!

Ukrep Povečanja prilagodljivosti trga dela in olajšanja zaposlovanja pa je namenjen odpravljanju ovir in strahov delodajalcev pred novim zaposlovanjem ter spodbujanju brezposelnih, da se bolj pogumno kot do sedaj odločajo za prekvalifikacijo in nove, fleksibilne oblike zaposlitev.

Sprememba zakonodaje

Vsaka resna reforma se najprej začne pri spremembi zakonodaje . Tudi z bojem proti brezposelnosti ni nič drugače.

Ker je osnovni predpis države, ki opredeljuje to področje, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, je vlada že poslala v Državni zbor Spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Prav tako je v pripravi sistemski Zakon o štipendiranju, ki bo celovito uredil to področje in spodbudil delodajalce k večjemu vlaganju v izobraževanje potencialnih kadrov.

V pripravi so tudi spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih, ki bodo omogočile fleksibilnejše zaposlovanje in s tem več novih delovnih mest.

Poleg tega je Vlada RS sprejela tudi Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Koristne povezave

Publikacija

 

Oglejte si publikacijo!

Kako do manjše brezposelnosti [pdf, 170 kb]

 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.