domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 05: Poenostavitve davčnega postopka

Opis ukrepa:

Sprejem novega Zakona o davčnem postopku, s katerim bi se poenostavil in posodobil sedanji davčni postopek, ki tako od davčnih zavezancev, kot davčnega organa zahteva preveč nepotrebnega administriranja. Novi zakon o davčnem postopku bo prilagojen potrebam EDS.

Namen:

Poenostavitev davčnih postopkov ter s tem zmanjšanje administrativnega bremena za zavezance in davčno upravo ter povečanje davčne morale davčnih zavezancev.

Predlogi sprememb:

 • Celotna sprememba splošnega dela zakona o davčnem postopku;
 • Uvedba pojmovnika;
 • Uzakonitev davčne tajnosti do pravnomočnosti davčnega postopka;
 • Zmanjšanje neučinkovitega administriranja z uvedbo mejnih zneskov, do katerih se davčni postopek ne uvede in davek ne plača (po načelu stroškov in koristi postopka);
 • Uvedba elektronskega posredovanja podatkov davčnemu organu, kar poenostavi in poceni postopke zajemanja podatkov pri davčnem organu;
 • Oddaja napovedi ali popravkov napovedi po izteku roka za vložitev;
 • Samoprijava;
 • Enakopravna obravnava davčnih zavezancev;
 • Uporaba načela "v dvomu v korist davčnega zavezanca";
 • Možnost uvedbe davčnega pregleda na zahtevo davčnega zavezanca;
 • Proučitev možnosti uvedbe obvezujočega mnenja ("advance rouling");
 • Proučitev možnosti poravnave pri plačilu davčnega dolga;
 • Meritornost odločitev na drugi stopnji;
 • Obveznost roka trajanja inšpekcijskega pregleda in časa reševanja pritožb;
 • Razširitev izvršbe na premoženjske pravice, deleže v družbah in vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi;
 • Poenostavitev odmere dohodnine;
 • Možnost uveljavljanja davčnih olajšav do izdaje odločbe v postopku davčnega nadzora;
 • Možnost dogovarjanja o rokih za oddajo letnih davčnih izkazov za različne skupine zavezancev;
 • Poenostavitev plačila davčnih odtegljajev in določitev roka plačila;
 • Ukinitev izdajanja nepotrebnih dovoljenj, ki po nepotrebnem obremenjujejo davčni organ;
 • Preureditev davčnih prekrškov glede na novo besedilo davčnih zakonov;
 • Zakonska ureditev poklica davčnega svetovalca.

Odprta vprašanja:

Preučiti možnost enkratne uvedbe davčne amnestije ob prehodu na nov davčni sistem. Preučiti možnosti izenačitve postopkov in načina obdavčevanja različnih oblik organiziranja. Preučiti možnost znižanja stopnje zamudnih obresti.

Ocena učinkov:

 • Ocenjujemo, da predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku ne bodo imele bistvenih negativnih učinkov na državni proračun, poleg tega pa se bodo zaradi poenostavitve davčnih postopkov zmanjšali stroški tako davčnih zavezancev, kot davčnega organa;
 • Ocena MF: možnost enkratnega zamika fiskalnih prihodkov zaradi zamika plačil iz naslova davčnih odtegljajev in socialnih prispevkov (106 mlr. SIT v letu 2004);
 • Poenostavljeni, jasen in pregleden davčni postopek bo pozitivno sprejet tudi pri tujih vlagateljih, ki si ne želijo nepotrebnega administriranja.

Potrebne zakonske spremembe:

 • Zakon o dohodnini;
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb;
 • Zakon o davkih občanov;
 • Zakon o posebnem davku na določene prejemke;
 • Zakon o davčni službi;
 • Zakon o prispevkih za socialno varnost;
 • Zakon o davčnem svetovanju.

Nosilci:

Ministrstvo za finance, Ministrstvo za pravosodje

Odprta vprašanja:

Uskladitev s spremembami na področju inšpekcijskih postopkov ter na področju plačevanja prispevkov za socialno varnost

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.