domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 18: Indikativni nabor projektnih idej za nadaljnjo razdelavo v osrednje projekte

Namen:

S konkretno navedbo projektnih idej in potrditvijo le-teh s strani Vlade RS se pristopi k oblikovanju projektnih skupin za pripravo projektov (task force). Projektne skupine bodo v prvi polovici leta 2006 posredovale razdelavo projektnih idej v obliki konkretnih projektov.

Ta oblika dela se priporoča za pripravo projektov iz naslova vseh treh skladov, tako KS, kot tudi ESRR in ESS.

Poudarjamo, da gre za izhodiščni predlog projektov, ki jih je pripravila delovna skupina Odbora za reforme na podlagi širšega nabora predlogov, pridobljenih iz različnih relevantnih virov (gl. obrazložitev).

V nadaljnjem delu bo potrebno preveriti ustreznost izbire s podrobnejšimi analizami stroškov in koristi ter izvedljivosti posameznih projektov ter izbrane projekte vključiti v Državni razvojni program in Nacionalni strateški referenčni okvir.

Predlogi sprememb:

Kohezijska politika

Vlada RS potrdi nabor projektnih idej za sofinanciranje iz naslova kohezijske politike v obdobju 2007-2013.

Za vsako projektno idejo (ali za več vsebinsko oziroma izvedbeno povezanih idej) se določi projektno skupino, ki na osnovi projektne ideje pripravi konkreten projekt;

V projektni skupini sodelujejo:

 • vodja pristojnega direktorata na ministrstvu, zadolženem za področje;
 • tehnična pomoč, ki se jo najame na trgu;

Pristojno ministrstvo poskrbi za sredstva, potrebna za izvajanje aktivnosti projektne skupine;

Sredi leta 2006 Vlada RS potrdi nabor projektov/programov za sofinanciranje iz naslova kohezijske politike.

Za sofinanciranje iz naslova evropskega Kohezijskega sklada (KS) se bo pristopilo k pripravi osrednjih projektov:

Okolje in narava

 • Trajnostna raba naravnih in energetskih virov;
 • Varovanje virov pitne vode kot dolgoročnega strateškega naravnega bogastva;

Prometna infrastruktura

 • Phyrnska avtocesta (preučitev možnosti uporabe javno zasebnega partnerstva)
 • Tretja razvojna os.

Strukturni skladi

V skladu s predlaganim Ukrepom 17, naj se za sofinanciranje iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pristopi k pripravi osrednjih projektov. Predlagamo naslednja področja:

 • Mreža logističnih in tehnoloških centrov ter poslovnih con;
 • Mobilnost za razvojni preboj (javni transport/dostopnost znanja);
 • Nabor projektov z mreženjem naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev (zdravilišča/zdravstvo/znanje/narava/kulturna dediščina/koncentracija gospodarskih subjektov);
 • V nabore velikih in malih projektov se vključijo tudi lokalni in regionalni projekti, ki predstavljajo ključne spodbude za regionalni razvoj.

Za sofinanciranje iz naslova Evropskega socialnega sklada (ESS) se bo pristopilo k pripravi naslednjih velikih projektov:

 • Mreženje izobraževanja za povezovanje raziskav in razvoja z gospodarstvom (regionalna koncentracija znanj za razvoj ter nacionalna decentralizacija visokošolskih ustanov; univerze, RIS, itd.) – glej ta predlog v povezavi s predlogom Ukrepa 28 – Reforma visokega šolstva;
 • Nacionalni center za industrijski dizajn, ki se ga podrobneje razdela v okviru sklopa sorodnih projektov.

Za sofinanciranje iz naslova tehnične pomoči (TA) se bo skušalo najti možnost, da se ta sredstva namenijo tudi za izdelavo tehnične dokumentacije za železniški promet (investicije v železniški promet lahko v obdobju po 2013 predstavljajo pomembno razvojno priložnost).

Ocena učinkov:

Učinek priprave osrednjih projektov je priprava osnov za večletno programsko financiranje ter posledično izboljšanje administrativne sposobnosti za črpanje sredstev.

Potrebne zakonske spremembe:

Nosilci:

 • Vlada RS;
 • Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko;
 • Ministrstva, zadolžena za posamezno področje osrednjega projekta.

Odprta vprašanja

Vse tukaj navedene projektne ideje ne predstavljajo končnega nabora, vendar pa predstavljajo jedro tistih, ki lahko pomagajo k razvojnemu preboju Slovenije.

Poudarjamo, da gre za nabor projektnih idej, ki jih bo potrebno predelati v projekte (priprava študij izvedljivosti in podobnih analiz o izvedljivosti, vzdržnosti in učinkih projektov).

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.