domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Izboljšanje sistema črpanja sredstev EU

Predlagani ukrepi bodo pripomogli k izboljšanju administrativne usposobljenosti in absorpcijske sposobnosti za črpanje EU sredstev . Pri tem je potrebno ločiti ukrepe, ki posegajo v dve časovni obdobji:

 • obdobje sedanjega izvajanja kohezijske politike (obdobje 2004-2006),
 • prihajajoče obdobje nove finančne perspektive EU (obdobje 2007-2013).

Za prihodnje programsko obdobje je pripravljen predlog sistema za pripravo tako imenovanih »osrednjih projektov«, ki bodo prispevali k razvojnemu preboju v Sloveniji.

Obdobje 2004-2006

Za obdobje 2004-2006 so predlagani ukrepi za izboljšanje absorpcijske sposobnosti tako na strani ponudbe (administrativna absorpcijska sposobnost na strani državnih ustanov), kot na strani povpraševanja (absorpcijska sposobnost na strani prijaviteljev na razpise, potencialnih izvajalcev).

 • Tako je potrebna koncentracija sredstev in ustanov vodenja in upravljanja kohezijske politike v Sloveniji, pri čemer mora biti strateško vodenje te politike čim bliže vrhu političnega odločanja v državi;
 • Poenostavitev oziroma ukinitev tistih postopkov , ki jih je mogoče izvesti brez večjih institucionalnih sprememb;
 • Uvedba stalnega izobraževanja in usposabljanja kadrov za delo na področjih kohezijske politike tako na strani javne uprave, kot na strani potencialnih prijaviteljev projektov v javnem in zasebnem sektorju.


 

Obdobje 2007-2013

Za obdobje 2004-2006 so predlagani ukrepi:

 • Določi se osrednji organ za načrtovanje in usklajevanje razvojnih politik države;
 • Za področje strukturnih skladov se določi en Organ upravljanja. Za področje Kohezijskega sklada se za področje okoljske in področje prometne infrastrukture določita po en Organ upravljanja. Za celotno področje kohezijske politike (torej: strukturnih in kohezijskega sklada) se določi en skupni Plačilni organ;
 • Določi in usposobi se institucijo, ki bo predstavljala skupni tehnični sekretariat izvajanja kohezijske politike; strateško vodenje kohezijske politike se izvaja na enem mestu, kar se zagotavlja na osnovi priprave in spremljanja Nacionalnega strateškega referenčnega okvira;
 • Sredstva kohezijske politike morajo biti na skupni proračunski postavki pri Organu upravljanja, oziroma pri skupnem tehničnem sekretariatu izvajanja kohezijske politike.
 • Z izvedbo centralizacije upravljanja strukturnih skladov bodo učinki strukturne politike bolje spremljani, na drugi strani pa na izvedbeni ravni ne bo potrebno dodatno zaposlovanje v državni upravi. S temi ukrepi bo prišlo do hitrejšega zaznavanja sposobnosti (ali nesposobnosti) črpanja na ravni posameznih programov pri posameznih ministrstvih ter hkrati do hitrejšega prenosa sredstev v programe, kjer je črpanje učinkovitejše in hitrejše.
 • Na takšen način bo preprečeno podvajanje izvedbenih struktur za ukrepe, ki so podobni in imajo sorodne učinke. Laže pa bo omejiti tudi izvajanje zaposlovanja v organih.

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.