domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 13: Javno naročanje

Opis ukrepa:

Uvedba transparentnega centraliziranega sistema evidence in nadzora izvajanja javnih naročil. Določitev načina zagotavljanja dostopa malih in srednjih podjetij do javnih naročil.

Namen:

Ureditev področja javnega naročanja na način, ki bo preprečeval neupravičeno favoriziranje določenih ponudnikov in vzpostavljanje kartelnih povezav in monopolov v posameznih panogah.

Omogočiti majhnim in srednjim podjetjem, da kljub majhnosti dobijo dostop do ustreznega deleža pri javnih naročilih.

Doseči, da se bo v posameznih panogah vzpostavila konkurenca med ponudniki.

Predlogi sprememb:

 • Spremeniti Zakon o javnih naročilih na način, ki bo omogočal dosledno uveljavljanje temeljnih načel javnega naročanja, to je preglednost postopkov, hkrati pa dopuščal državno intervencijo za vzpostavljanje konkurence med ponudniki in razvoj inovativnosti;
 • Poenostaviti postopke javnega naročanja in zagotoviti možnost, da ponudnik odrpavi nebistvene formalne pomanjkljivosti ponudbe;
 • Odpraviti avtonomijo javnih naročnikov povsod tam, kjer je zaznati kartelne povezave (odsotnost prave konkurence) in druge deviantne pojave, ter odpraviti monopole oziroma kartelne povezave na določenih ponudbenih trgih;
 • Usposobitev javnega sektorja, da bo sposoben uveljaviti ustrezne pogoje v odnosu do izvajalcev naročil, predvsem primerne (tržne) cene izvedbe javnih naročil;
 • Pri sklepanju pogodb zagotoviti, da bodo, kadar so izvajalec velika podjetja in kjer je to smiselno, v izvajanje vključena tudi mala in srednja podjetja. Plačilo izvajalcu naročila vezati na poravnavo obveznosti do podizvajalcev;
 • S ciljem poenotiti in izboljšati prakso javnega naročanja sprejeti skupna načela za ravnanje izvajalcev javnih naročil, ki bodo upoštevali tudi zgoraj zapisane usmeritve;
 • Oblikovati in izvajati strožje sankcije (odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi) za kršitelje načel javnega naročanja tako za fizične osebe na strani naročnikov kot pravne in fizične osebe na strani izvajalcev;
 • Vpeljava centralne javne internetne datoteke za vsa javna naročila z informacijami o vseh ključnih elementih javnih naročil od razpisa do končanja in evalvacije (value for money). Vključeni morajo biti vsi podatki o ključnih udeležencih (razpisna komisija, odgovorne osebe ponudnikov, ocenjevalna komisija itd.).

Ocena učinkov:

 • Pocenitev in izboljšanje kvalitete izvajanja infrastrukturnih projektov (ceste, bolnice, komunalna infrastruktura, …);
 • Povečanje udeležbe malih in srednjih podjetij v vrednosti javnih naročil;
 • Izboljšanje konkurenčnosti in zmanjšanje korupcije.

Potrebne zakonske spremembe:

Zakon o javnih naročilih

Nosilec:

Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo.

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.