domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 59: Ukrepi za povečanje možnosti za aktivnost in preprečevanje pasti brezposelnosti in neaktivnosti

Namen:

Poleg stimulativnih ukrepov, ki bi zagotovili višjo raven socialnih pravic tistim, ki so delovno aktivi, je treba za zmanjšanje pasti brezposelnosti in neaktivnosti sprejeti tudi ukrepe, ki bi ustvarili dodatne možnosti za aktivnost, ugotavljanje aktivnosti in pripravljenosti za delo v celoti prenesli na institucije, ki so v našem sistemu temu namenjene, torej na urade za delo.

Denarna socialna pomoč mora biti namenjena le osebam, ki so ali delovno nesposobne, ali ne morejo najti nobenega dela in resnično nimajo nobene možnosti, da bi preživeli s svojim delom ali pa sicer delajo, vendar so njihovi dohodki prenizki za preživetje.

 

Predlogi sprememb:

Za spodbujanje aktivnosti prejemnikov denarne socialne pomoči za brezposelne predvideti nove možnosti in sicer (gl. tudi ukrepe 50 do 54):

 • Spodbuditi večji obseg delovanja agencij za posredovanje delavcev (temporary work agencies);
 • Delodajalcem preko uradov za delo ponuditi možnost, da lahko za začasna ali občasna plačana dela, ki nimajo značilnosti delovnega razmerja, angažirajo brezposelne prejemnike denarne socialne pomoči, ne da bi z njimi sklepali pogodbe o zaposlitvi (civilno pravne pogodbe, sistem napotnic ali drug primeren sistem, vendar s takšno regulacijo te vrste teh del, ki bi preprečevala zlorabe ali izogibanje zaposlitvam);
 • V okviru programov aktivne politike zaposlovanja oblikovati programe priprave na tovrstne oblike dela v skladu s konkretnim povpraševanjem delodajalcev po delavcih za različne vrste del;
 • Vzpostaviti več možnosti za opravljanje prostovoljnega družbeno koristnega dela v nepridobitnih dejavnostih (informacije, usposabljanje);
 • Razvijati socialno podjetništvo (za skupine z zmanjšano delovno sposobnostjo);
 • Razvijati javno zasebno partnerstvo na področju izvajanja storitev socialnega varstva in posredovanja del s ciljem pluralizacije, učinkovitosti in boljše ponudbe storitev;
 • Spodbujanje zaposlovanja in socialna integracija invalidov;

V sistemu denarnih socialnih pomoči uvesti spremembe za delovno sposobne upravičence do teh pomoči in sicer:

 • ukiniti sedanjo denarna pomoč za brezposelne ( v veljavnem sistemu je nižja od denarne socialne pomoči, zaradi česar upravičenci uveljavljajo dva transferja), uvesti pa drugačen postopek odločanja o upravičenosti do denarne socialne pomoči. Pravica naj bo odvisna od ugotovitve aktivnosti, postopek ugotavljanja aktivnosti prosilca izvaja urad za delo. Dodelitev ali ukinitev pravice je obvezno vezana na ugotovitev urada za delo;
 • za brezposelne prejemnike denarne socialne pomoči predvideti obveznost, da po določenem času sprejmejo ponujeno plačano delo ali se v neprofitnem sektorju vključijo v prostovoljno delo tudi v primeru, ko je stopnja zahtevnosti nižja od tiste, ki je predvidena za ustrezno ali primerno zaposlitev. V primeru odklonitve zaposlitve ali druge oblike aktivnosti predvideti postopno zmanjševanje denarne socialne pomoči (zmanjšanje je lahko postopno ali začasno) in izplačevanje v funkcionalni obliki (npr. plačilo prehrane, elektrike), če prejemnik preživlja družino.

Ocena učinkov:

zmanjšanje potrebnih sredstev za prejemke zaradi večjega obsega delovne aktivnosti in s tem več lastnih dohodkov

 

Potrebne zakonske spremembe:

 • Zakon o socialnem varstvu;
 • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
 • Zakon o izenačevanju možnosti invalidov.

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Zakoni, sprejeti na vladi:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.