domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 52: Spodbujanje in omogočanje vseživljenjskega učenja

Namen:

S spodbujanjem in omogočanjem vseživljenjskega učenja in usposabljanja izboljšati možnosti posameznikov na trgu dela.

Predlogi sprememb:

  • Spodbujati izvajanje programov svetovalnih središč za izobraževanje odrasli. Spodbujati delovanje središč za samostojno učenje. Spodbujati delovanje skupin za projektno učenje (program namenjen osipnikom, da dokončajo izobraževanje ali si pridobijo poklicno kvalifikacijo);
  • Izdelati sistem, ki bo dosežke izobraževanja in usposabljanja priznaval kot delne korake na poti do pridobitve želene ciljne izobrazbe;
  • Oblikovanje in razvoj motivacijskih programov, ki zaposlene spodbujajo k ponovnemu vključevanju v formalno in neformalno izobraževanje in usposabljanje ali pa v programe, ki zvišujejo raven pismenosti;
  • V okviru APZ razviti program »Job-rotation«, ki bo po eni strani vzpodbujal in omogočal usposabljanje zaposlenih na manj zahtevnih delovnih mestih ter na drugi strani subvencionirano zaposlovanje brezposelnih, ki bi te delavce nadomestili v času njihovega usposabljanja;
  • Oblikovati spodbude za podjetja, ki vlagajo v izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih (razmisliti o sodelovanju socialnih partnerjev in oblikovanju skladov za izobraževanje in usposabljanje za zaposlene). Spodbujati zlasti izobraževanje in usposabljanje tistih zaposlenih, katerih delovno mesto bo zaradi nizke stopnje izobrazbe verjetno ogroženo. Uvesti sistem tretjinskega sofinanciranja (država financira tretjino stroškov izobraževanja, če drugi dve tretjini financirati delodajalec in zaposleni). Uvesti spodbude za podjetja, ki zaposlijo brezposelno osebo in jo vključijo v program usposabljanja na delovnem mestu;
  • Promovirati mednarodni standard Vlagatelji v ljudi. To je edini izmed standardov, ki ne gradi na procesih, temveč na vlaganju v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, komunikaciji in odgovornosti vseh za dosego organizacijskih ciljev, torej daje poudarek upravljanju človeških virov, ki je Sloveniji še slabo razvito;
  • Zavezati lokalne skupnosti k pripravi letnih planov izobraževanja odraslih. Pri koncipiranju regij umestiti izobraževanje odraslih med temeljne pristojnosti in obveznosti regij ter opredeliti vire financiranja za to dejavnost;
  • Financirati usposabljanja iz javnih sredstev v primeru usposabljanja zaposlenih brez izobrazbe ali iz suficitarnih poklicev v deficitarne.

Ocena učinkov:

Povečanje zaposljivosti

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvo za šolstvo in šport

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o  nacionalnih poklicnih kvalifikacijah

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.