domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 24: Tržna preobrazba elektroenergetike - Oživitev trgovanja na debelo in odpravljanje kritičnih neučinkovitostih

Opis ukrepa:

Preprečevanje nasprotnih gibanj in oživitev borznega trgovanja na debelo, usmeriti večji del zakonsko določenega odkupa električne energije na borzo, odpreti del uvoza/izvoza za prosto trgovanje; z izločitvami in novimi povezavami ustvariti več tržnih akterjev, oblikovati drugi steber trgovanja (EL-GEN),;

Odpravljanje kritičnih neučinkovitosti s tržnimi mehanizmi: zmanjševanje navzkrižnega subvencioniranja, zahtevati donosnost državnega kapitala po segmentih.

Namen:

Tržna preobrazba elektroenergetskega sektorja bo v EU prišla v zaključno fazo leta 2007.

V Sloveniji v zadnjih letih prevladujejo retrogradna gibanja: zamira borzno trgovanje (od 3,2% na 0,3% porabe), tržna moč HSE je postala prevelika (od 50% na več kot 90%), novi akterji so onemogočeni. Kritične neučinkovitosti pa ostajajo nedotaknjene ali se povečujejo.

Dogovorno poslovanje med elektrogospodarskimi podjetji v Sloveniji čim prej podvreči tržnim pravilom in proizvodna ter trgovska podjetja usposobiti za morebitno privatizacijo.

Predlogi sprememb – osnovne kvantifikacije:

  • Povečanje prometa na Borzenu s sedanje minimalne količine na okoli 10% porabe v Sloveniji (kasneje podoben delež v regiji) s predpisom o obvezni ponudbi na odprtem trgu za večino električne energije iz »prednostnega dispečiranja« (okoli 15% slovenske porabe) in drugimi ukrepi; dnevne »implicitne« avkcije na mejah, po potrebi avkcije za virtualne elektrarne;
  • Oblikovanje drugega stebra, z NEK kot osnovo (EL-GEN). V sedanjem zastoju to omogoča zagon zaustavljene tržne preobrazbe. Utemeljeno je tudi s predvidoma različnimi privatizacijskimi načrti delov proizvodno-tržnega sektorja elektroenergetike;
  • Določitev zahtevanega kapitalskega donosa podjetij elektroenergetike. Določiti obveznosti do odjemalcev, ki so sedaj subvencionirani, s postopnostjo prenehanja. Izboljšati odraz realnih stroškov v tarifah za uporabo omrežij.

Ocena učinkov:

Borzen ima še možnost, da se uveljavi v prostoru na območju južnega dela centralnega bloka UCTE (sosednje pokrajine A in I; SI, HR, BH) in v JV Evropi.

Razvito trgovanje v tem območju bo omogočalo obratovalne in investicijske prihranke. Velikosti prihrankov je do 8% stroškov sistema (do 40 milijonov €/ leto).

Navzkrižno subvencioniranje bo možno odpraviti postopoma, v nekaj letih. Zahtevana cena elektrike za TALUM, TDR itd. (20% porabe = 2,5 TWh) je pod 40 €/MWh.

Proizvodni stroški TET, TEŠ, TE-TOL je 70 – 90 €/MWh (z oportunitetnimi stroški CO 2 kuponov). Razmerja nakazujejo možne prihranke mrtvih izgub nad 50 milijonov €/leto.

Potrebne zakonske spremembe:

Za prve korake niso potrebne, kasneje novelacija EZ.

Nosilci:

Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija za energijo RS

Odprta vprašanja:

Ministrstvo za gospodarstvo določi pravila za zagotavljanje strateške zanesljivosti oskrbe, z izrecnim prevzemanjem tveganj odjemalcev in dobaviteljev, razen za gospodinjstva in druge kritične odjemalce; upoštevajoč pravila evropskih združenj in direktive EK (v pripravi).

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (U: 22, 24, 25)[1]

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.