Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast

Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti

 • z ukrepi spodbujanja tehnološkega razvoja, izobraževanja in usposabljanja zaznavati in podpreti področja, kjer imamo konkurenčne prednosti ter dopustiti razvoj novih potencialno uspešnih področij;
 • spodbujati naložbe in strateške projekte, ki so razvojno naravnani in s povezovalnimi mrežami pozitivno učinkujejo na regionalni ali mednarodni ravni;
 • spodbujati podjetniško povezovanje na nosilnih gospodarskih področjih (elektronske komunikacije in informacijska tehnologija, farmacija, kemična industrija, električna in optična oprema, logistika);
 • pospeševati razvoj nosilnih storitvenih dejavnosti (turizem, poslovne, finančne in informacijske storitve, storitve na visokotehnoloških področjih);
 • razviti instrumente hipotekarnega bančništva, zlasti na področju stanovanj;
 • razviti instrumente za skupna vlaganja države in zasebnega sektorja v obliki koncesijske izgradnje infrastrukture;
 • razviti nove modele financiranja razvoja malih in srednjih podjetij;
 • razviti podjetništvu prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo;
 • spodbujati in razvijati inovativno okolje in inovativnost.

Povečanje prilivov razvojno spodbudnih domačih in tujih naložb

 • vzpostaviti industrijske/tehnološke cone na atraktivnih lokacijah, ki eliminirajo problem zemljišč (razpoložljivosti in cene) in administrativno omejitev za tuje in domače investitorje ter spodbujajo razvoj v konkretnih regijah;
 • spodbujati širitev že obstoječih tujih podjetij v Sloveniji in spodbujati integracijo podjetij s tujim kapitalom v slovensko gospodarstvo;
 • spodbujati neposredne tuje investicije (NTI) v visoko/srednje visoko tehnologijo in v kakovostna delovna mesta;
 • zagotavljati ustrezne pogoje za spodbujanje »greenfield« NTI;
 • zagotavljati informacije in svetovalne storitve tujim investitorjem o poslovnem okolju;
 • dodeljevati finančne spodbude za NTI.

Podpora internacionalizaciji gospodarstva

 • razviti ekonomsko diplomacijo, aktivnejše delovati v EU in WTO, postati polnopravna članica OECD;
 • spodbujati internacionalizacijo uspešnih slovenskih podjetij in razviti modele financiranja internacionalizacije malih in srednjih podjetij;
 • spodbujati gospodarsko sodelovanje ter sodelovanje na področju tehnološkega razvoja s slovenskimi narodnimi skupnostmi v zamejstvu in s Slovenci po svetu;
 • spodbujati mednarodno mobilnost v sekundarnem in terciarnem izobraževanju in raziskovalni dejavnosti v obe smeri;
 • spodbujati mednarodno uveljavljanje slovenske kulturne produkcije ter Slovenije kot turistične destinacije in prostora za mednarodno kulturno in gospodarsko povezovanje.

Povečanje konkurenčne sposobnosti storitev

 • okrepiti dejavnike učinkovitosti storitev;
 • dati poseben poudarek storitvam, ki so najtesneje povezane s poslovanjem (poslovne, distribucijske, infrastrukturne in finančne storitve);
 • urediti zakonodajo in poenostaviti administrativno okolje za izvajanje storitev.

Uspešna vključitev v evropski tečajni mehanizem ERM 2 in prevzem evra

 • povečati prilagodljivost fiskalne in dohodkovne politike;
 • zagotoviti dolgoročno vzdržnost javnih financ in cenovno stabilnost.